Stratégiai terv 2008-2013

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár stratégiai fejlesztési céljai 2008-2013 

Jövőkép 

Könyvtárunk elérhetősége térben és időben kitágul. Valóságos és virtuális közösségi térré válik, ahol a különböző korosztályú és érdeklődési körű használók a felkészült könyvtárosok segítő közreműködésével megtalálják a számukra szükséges információkat, dokumentumokat, élményt nyújtó programokat, az esélyegyenlőséget biztosító partnerséget. 

Szűkebb és tágabb működési környezetünkre vonatkozóan a végzett elemzések, adatgyűjtések eredményeit, folyamatban lévő projektjeink, valamint a Portál Program – a könyvtárügy stratégiája 2008-2013 célkitűzéseit figyelembe véve fogalmaztuk meg könyvtáruk stratégiai céljait. 

 

Átfogó célok 

A könyvtári szolgáltatások és a könyvtárban elérhető információk igénybevételének lehetősége állampolgári jog, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek. A jövő a könyvtárak elé kettős feladatot állít: egyrészt a meglévő dokumentum- és információs vagyon megőrzésének, másrészt a dokumentum- és információs vagyon fejlesztésének, az információ és tudás terjesztésének kötelezettségét. A feladat ellátásához korszerű épületekre, a kor színvonalán álló informatikai háttérre, a dokumentum- és információs vagyon megőrzésére, a korlátlan hozzáférés megteremtésére van szükség. 

Az önálló tájékozódás, a gondolkodás meghatározza életünk minőségét, társadalmi méretekben kihat egész létünkre. A könyvtár az a hely, ahol számtalan lehetőség adódik arra, hogy az „egyáltalán nem olvasóktól” az e-könyv használókig mindenki új perspektívákat találjon az olvasási lehetőségek közötti választásban. Azt a gondolatot szeretnénk tudatosítani, vagy inkább felismertetni, hogy olvasás nélkül nem lehet létezni; hogy az olvasásnak a mai kulturális életben van élettere, megfér a 21. század információ éhségével. 

Könyvtárunkban naprakész ismertetekkel rendelkező, a minőségi szolgáltatások biztosításához megfelelő kompetenciájú szakemberek dolgoznak, akik szerepet tudnak vállalni az egész életen át tartó tanulás segítésében, a használó képzésben, a kulturális sokszínűség, az esélyegyenlőség támogatásában. 

Gyarapodik az információban gazdagok száma, és az itt élők kulturális szintje. Ezt a célt akkor tudjuk elérni, ha nő azok száma, akik használják a könyvtárat. Fontos, hogy megismerjük a könyvtárunkkal szemben támasztott valós és látens társadalmi igényeket, mindezek beépítsük a szolgáltatási struktúránkba. A korszerű könyvtárkép társadalmi tudatosítása érdekében a könyvtári szolgáltatásokat minél szélesebb körben kommunikáljuk. 

Könyvtárunk vezetésének és minden munkatársának alapvető célja, hogy partnereink a céltudatos, törekvő és szolgálatkész, az új kihívások iránt fogékony, feladatait minőségi módon ellátó szolgáltatót lássák bennünk. Ezért meghatározó fontosságú számunkra tevékenységünk minőségének egyenletes biztosítása, folyamatos javítása, fejlesztése. A minőségi értékelés kritérium rendszerének megfelelően adottságaink és eredményeink számbavételével, szervezeti önértékeléssel törekszünk szervezetünk fejlesztésére.

 

Célok 

 1. Heves megye könyvtárai a tudásalapú társadalom alapintézményeként térségünk valamennyi lakosa számára biztosítsák a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést az információk és a dokumentumok teljes spektrumához, s ezzel segítsék elő a település versenyképességének javítását. 
 1. Gyűjteményünket a használói igények minél jobb megismerésével gyarapítjuk Az országos programokhoz csatlakozva helyi és megyei programok szervezésével hozzájárulunk az olvasáskultúra fejlesztéséhez. Igyekezni kell a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára. 
 1. Könyvtárosaink könyvtárszakmai, információtechnológiai tudása, információkeresési digitális és kommunikációs kompetenciája folyamatosan fejlődik. A könyvár menedzsmentje ösztönzi a tanulást és biztosítja a képzési, továbbképzési lehetőségeket. Olyan szervezeti kultúrát igyekszik kialakítani, ahol a tudás megosztása, a folyamatos tanulás és ismeretszerzés, a szervezet tudásbázisának állandó építése a napi munkafolyamatok szerves részét képezik. 
 1. A könyvtárunkban folyó munka minél pozitívabb megítélése érdekében könyvtárszakmai ismereteken túl szükség van a marketingmunka alapjainak megismerésére, gyakorlati alkalmazására. Fontos, hogy a könyvtárainkban már jelen lévő minőségi szemlélet mellett kialakuljon a marketing szemlélet is. Cél, hogy a marketing tudatos rendszerszemléletű alkalmazásával a munkatársak szemlélete frissüljön, a munkakörök gazdagodjanak, a könyvtári munkában nagyobb hangsúlyt kapjon az olvasók érdekében végzett tevékenység, az olvasók köre szélesedjen és a könyvtárunkról kialakult kép jobban megfeleljen az ott folyó tevékenységnek. 
 1. Tervezett, ellenőrzött és dokumentált minőségmenedzsment tevékenység megvalósítása. A könyvtár minőségügyének, minőségpolitikájának, minőségtervezésének, minőségi stratégiájának és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumoknak egységes szerkezetben való megjelenítése.

 

Kiemelt kulcsterületek 

1.cél:

Heves megye könyvtárai a tudásalapú társadalom alapintézményeként térségünk valamennyi lakosa számára biztosítsák a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést az információk és a dokumentumok teljes spektrumához, s ezzel segítsék elő a település versenyképességének javítását.

Beavatkozások

 1. A szolgáltatások egységes rendszerben, minőségi alapon történő fejlesztése
 2. Adatbázisaink közvetlen kapcsolódása a Magyar Országos Közös Katalógushoz, az Országos Dokumentumellátási Rendszerhez
 3. 24 órás online könyvtári és tartalomszolgáltatáshoz szükséges korszerű hardver infrastruktúra kiépítése, és megyei szinten egységes integrált szoftver használati feltételeinek megteremtése
 4. Egységes szolgáltatási felület kialakítása, az egyes könyvtárak rendszereire épülő integrált nyilvántartás, katalógus, ami tartalmazza a megye teljes állományáról szóló információkat, közös keresési felületet tesz lehetővé és kapcsolatot biztosít az országos rendszerekkel.
 5. Tartalomszolgáltatás infrastruktúrájának kiépítése. A tartalomszolgáltatás központi eleme a megyei tartalomtár-rendszer, ami helyi digitális tárakból és egy központi tárból áll. A nagyobb, önálló városi, közgyűjteményi könyvtárak saját helyi digitális tárban tárolhatják állományaikat, amelyek automatikusan online módon tükrözve kerülnek a központi digitális tárba. A megyei könyvtár és a kisebb könyvtárak közvetlenül a központi tárba menthetik anyagaikat. 

2.cél:

Gyűjteményünket a használói igények minél jobb megismerésével gyarapítjuk. Az országos programokhoz csatlakozva helyi és megyei programok szervezésével hozzájárulunk az olvasáskultúra fejlesztéséhez. Igyekezni kell a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára.

Beavatkozások

 1. A gyűjteményfejlesztés forrásainak minél jobb kihasználása, költséghatékony gyarapítási stratégia kialakítása, szem előtt tartva a nemzeti kisebbségek és a segítséggel élők igényeit.
 2. A mozgókönyvtári szolgáltatáson keresztül biztosítjuk a település igényeihez, a lakosság összetételéhez igazodó, folyamatosan bővülő és cserélődő könyvkínálatot.
 3. Inetraktív, gyermekbarát honlap valamint blog fejlesztése, működtetése.
 4. Helyi és megyei rendezvényekkel csatlakozunk a Portál Programban megfogalmazott „Születéstől az első könyvemig” című olvasásfejlesztési akcióhoz.
 5. Kiállító-és közösségi tereink technikai és kényelmi korszerűsítése. 

3. cél:

Könyvtárosaink könyvtárszakmai, információtechnológiai tudása, információkeresési digitális és kommunikációs kompetenciája folyamatosan fejlődik. A könyvár menedzsmentje ösztönzi a tanulást és biztosítja a képzési, továbbképzési lehetőségeket. Olyan szervezeti kultúrát igyekszik kialakítani, ahol a tudás megosztása, a folyamatos tanulás és ismeretszerzés, a szervezet tudásbázisának állandó építése a napi munkafolyamatok szerves részét képezik.

Beavatkozások

1.      A szervezet szellemi kincsein alapuló tudásbázist nem csupán kialakítani, megszervezni kell, de a biztos és sikeres működés érdekében folyamatosan karban kell tartani.

2.      A könyvtár menedzsmentje dolgozza ki az egyes munkaköri feladatok ellátásához szükséges képzettség, szakmai ismeretek, kompetenciák, a szervezeti viselkedésnormák követelményrendszerét, végezze el a munkakörhöz szükséges követelmények és a munkakört betöltő munkatárs szakmai tudásának és alkalmasságának felmérését, összevetését, értékelését.

3.      A képzési igények felmérése, tervezése, összehangolása az egyén és az intézményi stratégia célokkal, a képzési források és lehetőségek arányos elosztása a menedzsment és a beosztott munkatársak között.

4.      Biztosítani kell a belső továbbképzések rendszerességét. A témaválasztást a szolgáltatások minőségének javítása, a változások menedzselése érdekében határozzuk meg.

5.      A kreativitás ösztönzése a szakmai műhelyekben, munkacsoportokban való részvétel támogatása.

6.      A munkatársak bevonását, innovatív és alkotó gondolkodását és hozzáállását értékelő, fejlesztő feladatok biztosítása (pályázatírás, rendezvények szervezése, részvétel a felhasználóképzésben stb.) 

4. cél:

A könyvtárunkban folyó munka minél pozitívabb megítélése érdekében könyvtárszakmai ismereteken túl szükség van a marketingmunka alapjainak megismerésére, gyakorlati alkalmazására. Fontos, hogy a könyvtárainkban már jelen lévő minőségi szemlélet mellett kialakuljon a marketing szemlélet is. Cél, hogy a marketing tudatos rendszerszemléletű alkalmazásával a munkatársak szemlélete frissüljön, a munkakörök gazdagodjanak, a könyvtári munkában nagyobb hangsúlyt kapjon az olvasók érdekében végzett tevékenység, az olvasók köre szélesedjen és a könyvtárunkról kialakult kép jobban megfeleljen az ott folyó tevékenységnek.

Beavatkozások

1.      Előadások, tréningek szervezése az intézményeinkben a marketing, a kommunikáció témakörében. Képzéssel, tréningekkel fejlesszük azokat a képességeket, amelyek növelik a szolgáltatás piaci értékét (törődés a használókkal, empátia, problémamegoldó képesség, udvariasság, kommunikációs képesség, panaszhelyzetek kezelése, média-szereplés, dokumentációs készség)

2.      A piac, vagyis a használók körének bővülése érdekében a potenciális használókat bizonyos élethelyzetekben el kell érni: pl. oktatási, kulturális és egészségügyi intézményekben, a felnőttképzés színterein, a civil szervezetekben.  Meg kell célozni az új diákot, az újonnan munkába állót, a kismamát, a friss nyugdíjast, de törődni kell a hátrányos helyzetűek, a segítséggel élők könyvtári ellátásával is (pl. jelelés megtanulása, indukciós hurok beszerelése).

3.      A szolgáltatások minél jobb megismerése és használata érdekében foglalkoznunk kell a felhasználók képzésével. Célszerű a különböző korosztályokkal történő, az életkori sajátosságoknak megfelelő tartalmú és stílusú differenciált foglalkozás. Új szolgáltatás bevezetésekor tanítsuk meg felhasználóinkat annak használatára (pl.: Internet tanfolyam, elektronikus katalógus használata, e-kormányzati szolgáltatások használata).

5.cél:

Tervezett, ellenőrzött és dokumentált minőségmenedzsment tevékenység megvalósítása. Könyvtárunk minőségügyének, minőségpolitikájának, minőségtervezésének, minőségi stratégiájának és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumoknak egységes szerkezetben való megjelenítése.

Beavatkozások

1.      Továbbra is aktívan részt veszünk a „Könyvtári minőségfejlesztés 21”elnevezésű országos projektben.

2.      A már meglévő, és folyamatosan készülő dokumentumok összeállításával, egységes szerkezetbe rendezésével elkészítjük a könyvtár minőségmenedzsment tevékenységének legfontosabb dokumentumát, a Minőségi Kézikönyvet.

3.      Adottságaink és eredményeink számbavételével, az intézményi helyzetkép megismerésével a javítást célzó intézkedések meghozatalával elősegítjük a szervezeti önértékelést.

4.  A használóközpontú könyvtár megvalósításával, a minőségi szemléletmód kiterjesztésével, a Minőségi Kézikönyv összeállításával, az intézményi önértékeléssel felkészülünk arra, hogy minősített könyvtárrá válhassunk.