Könyvtárhasználati szabályzat
Érvényes: 2008. január 1-jétől

1. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár. Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban meghatározott és a "Könyvtárhasználati szabályzat"-ban rögzített módon.
A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

2. Könyvtári taggá válik az, aki személyi adatait megadja, azokat igazolja és tagdíját befizeti. 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, vagy 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges.
Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból érkezőknek - a jogszabályban rögzítettek szerint - személyi igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgár kezessége szükséges.

3. Beiratkozáskor a könyvtár a névre szóló olvasójegyet átadja az olvasónak, aki kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. A könyvtári szolgáltatások csak saját jogon vehetők igénybe.
Az olvasójegy egységesen érvényes a Központi Könyvtár: Felnőtt és Helyismereti Gyűjtemény, a Gyermekkönyvtár, a Zenemű- és Hangtár és az Idegen Nyelvi Gyűjtemény szolgáltatásaira.
A Közigazgatási Szakkönyvtár és a fiókkönyvtárak szolgáltatásait külön olvasójegy váltásával lehet igénybe venni.
Az elveszett vagy megrongálódott olvasójegyet a könyvtár pótdíj megfizetése ellenében pótolja.

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
- a könyvtár megtekintése
- az Európai Uniós gyűjteményrész használata
- az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata
- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
- csoportos könyvtárhasználati foglalkozások
- adott könyvtári rendezvények látogatása

Beiratkozáshoz vagy eseti használói jegy váltásához kötött az alábbi szolgáltatások igénybevétele:
- a könyvtár nyilvános tereiben kínált, külön térítéshez nem kötött szolgáltatások
- az olvasótermek szolgáltatása
- hozzáférés a könyvtár számítógépein elérhető adatbázisokhoz
- szaktájékoztatás, segítségnyújtás a katalógusok és a kézikönyvtár használatához

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások:
- meghatározott számú dokumentum kölcsönzése meghatározott időre
- könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása
- kölcsönzés alatt lévő dokumentumok előjegyzése, hosszabbítása

4. A kölcsönzés időtartama dokumentumtípusonként különböző. A dokumentumok kölcsönzési határideje egy alkalommal meghosszabbítható, amennyiben a kért műre nincs előjegyzés. A meghosszabbítás kérhető személyesen, telefonon, elektronikus csatornákon. A kölcsönzési határidő lejárta után a számítógépes program nem fogad el hosszabbítást. A könyvek ismételt kölcsönzése a visszavétel után lehetséges.
Internetes hozzáféréssel megtekinthetők:
- a kikölcsönzött dokumentumok adatai
- ellenőrizhetők a személyes adatok
- előjegyezhetők egyes dokumentumok
- egy alkalommal meghosszabbítható a kölcsönzött dokumentumok lejárati határideje
Online szolgáltatásunk jelszóhoz kötött, hozzáférés az olvasószolgálati pontokon igényelhető. Az egyes dokumentumtípusok kölcsönzési időtartamát az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az egy alkalommal kikölcsönözhető dokumentumok száma összesen 22, a fiókkönyvtárakban 8 db. Dokumentumtípusonkét egy időben maximum 14 db könyv, 2 db videokazetta, 6 db kotta, 6 db hanglemez, címenként 4 CD, 2 DVD, 4 hangkazetta, 2 hangoskönyv kölcsönözhető. A kölcsönzés lejártakor a művek kölcsönzési helyükön kerülnek visszavételre.

6. Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejáratáig az általa kölcsönzött dokumentumokat nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzési idő hosszabbítását sem kérte, késedelmi díjat fizet. (A késedelmi díjak mértéke a 3. sz. mellékletben olvasható.)
A késedelmes olvasókat a könyvtár a beiratkozáskor közölt adatoknak megfelelően e-mailben, sms-ben, levélben szólítja fel a tartozás rendezésére.

7. Az olvasó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az - kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt - nem elérhető, kérheti annak előjegyzését.
Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről a könyvtár az olvasó kérésének megfelelően e-mailben, sms-ben, levélben értesítést küld, és részére könyv esetében 7, egyéb dokumentum esetében 3 munkanapon át fenntartja a kért művet.

8. A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi meg az olvasó számára. A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumok használatának feltételeit mindenkor a kölcsönadó könyvtár szabja meg, s a postaköltség térítése az olvasót terheli.

9. Az állandó használat célját szolgáló kézikönyveket, különleges értékű, ritka példányokat, lexikonokat, albumokat, egy példányban meglévő folyóiratokat, térképeket csak a könyvtárban történő olvasásra, tanulmányozásra lehet igénybe venni. Kutatómunkához, tanuláshoz egy estére, éjszakára vagy vasárnapra ezek a dokumentumok is kölcsönözhetők az olvasószolgálati osztályvezető engedélyével, meghatározott feltételekkel.

10. Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról - amennyiben ez szerzői jogokat nem sért, s dokumentumban rongálódást nem okoz - a könyvtárhasználó részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért a könyvtár térítési díjat kér, melynek díjtételei a 3. sz. mellékletben olvashatók.

11. A kölcsönzés során elveszített vagy megrongált dokumentum értékét az olvasó minden esetben köteles megtéríteni. A térítés összege nem azonos a mű leltári értékével, a könyvtár az adott mű gyűjteményi értékét érvényesíti, mely magában foglalhatja a dokumentum fénymásolati díjának térítését is.

12. Az olvasók a könyvtár technikai eszközeit - a mikrofilm leolvasó, a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges eszközök, a multimédia alkalmazások használatára rendelt számítógép - rendeltetésszerűen használhatják.
Érvényes olvasójeggyel rendelkező könyvtári tagok számára az Internet használata napi egy óra időtartamra díjtalan. Az olvasói terminálok használatára vonatkozó részletes szabályzatot a 2. számú melléklet tartalmazza.

13. A könyvtár különböző részlegeiben fizetendő szolgáltatási díjakat a 3. számú melléklet tartalmazza. A díjtételek minden részlegben kifüggesztve olvashatók.

14. A könyvtárlátogatók számára a ruhatár használata díjmentes és kötelező.

15. A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az is, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát zavarja.

16. Az olvasók és könyvtárlátogatók, - amennyiben a könyvtár dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik - panaszaikkal, észrevételeikkel az osztályvezetőhöz vagy a részlegvezetőkhöz fordulhatnak. Amennyiben problémájuk megoldása nem jár eredménnyel, jogorvoslatért forduljanak az intézmény vezetéséhez.

17. Az olvasók adatairól vezetett nyilvántartások jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

18. A könyvtárhasználati szabályok a könyvtárosokra is érvényesek.

Eger, 2008. január 1.

Tőzsér Istvánné sk.
igazgató