XIV. évfolyam, 3. szám (44.) A Heves megyei könyvtárosok lapja 2005. június

Minőségmenedzsment tréning az Egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban

 

 

Örömmel értesültünk arról, hogy a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Minőségmenedzsment tréninget szervez.

Meglátva a program előre kiküldött tematikáját, szorongással töltött el bennünket az a gondolat, hogy gyakorlati feladatokat is meg kell majd valósítani. Eddig csak olyan továbbképzéseken vettünk részt, ahol elméleti előadásokat hallgattunk, s azokról írásban vagy szóban kellett számot adni. Aggodalmunk azonban alaptalannak bizonyult, ugyanis a három nap programjai közül a gyakorlati feladatok közös megoldása bizonyult a legélményszerűbbnek, és egyúttal a legnagyobb kihívásnak. Mindazonáltal el is mélyítette az elméletben hallottakat.

A menedzsment kifejezés eleinte idegen volt számunkra, úgy éreztük, inkább az üzleti életre jellemző, azokra az emberekre, akik másokkal szemben bármi áron egyéni érdekeiket érvényesítik. Ez a gondolatunk sem állja meg helyét, látva azt az előadók által sugárzott elhivatottságot, amellyel egyetlen céljuk munkájukban az, hogy a könyvtárhasználókat igényeik szerint kiszolgálják.

Nagyon tetszett, hogy a megnyitó gondolatok után – megelőzve az elméleti ismeretek átadását – hangsúlyt fektettek arra, hogy a résztvevők megismerjék egymást. Tizenöten voltunk, és alig voltak köztünk olyanok, akik már korábban is találkoztak egymással. A megszokott néhány mondatos bemutatkozás helyett egymást mutattuk be. Öt perc állt rendelkezésünkre, hogy a mellettünk ülőt megismerjük, és róla, munkájáról beszámoljunk a többieknek. Gyakoroltuk azt, ami a könyvtáros munkánkban is elengedhetetlen, az egymásra figyelést.

Az első gondolat, amit Sohajdáné Bajnok Katalin előadó tolmácsolt számunkra, a változtatás szükségessége, amely önmagában semleges folyamat, pozitív vagy negatív előjelet attól kap, ahogyan értékeljük. Ha ragaszkodunk ahhoz, ami ugyan jól bevált, de már korszerűtlen, akkor nincs megújulás a könyvtári tevékenységben. Részletesen beszélt arról, hogy a PGTT és a SWOT analízis hogyan készítheti elő a változást. Bátorított arra, hogy azonosítsuk a problémát, az előre kiszámítható eseményekre pedig készüljünk fel. Kiemelte, hogy a könyvtár minden dolgozója szolgáltatást nyújt, akkor is, ha nem áll közvetlen kapcsolatban a felhasználókkal. Ezért fontos, hogy mindenki legyen nyitott a változtatásra.

Az előadást követően csoportfeladatot kaptunk a hallottak gyakorlati alkalmazására. Konkrét feladatunk az volt, hogy az internet- és más szolgáltatások bevezetéséhez készítsük el a SWOT-analízist.

Nem tudtuk elkerülni azt, hogy ténylegesen átgondoljuk, papírra vessük együttgondolkodásunk eredményét. Akkor láttuk, hogy ez mennyire fontos, amikor egymásnak beszámoltunk “műhelymunkánk”-ról, és közösen átbeszélve javítottuk azt.

A délutáni előadás folytatása és továbbépítése volt a délelőttinek: ha eldöntöttük, hogy változtatni akarunk, az elemezés és a lehetőségek átgondolása következik. Hozzá kell látnunk a tervezéshez, amelynek konkrét lépéseit az előadásban hallhattuk, szemléltetve azt működő könyvtárak dokumentumaival.

Tőzsér Istvánné Andrea ismertette a TQM (a teljes körű minőségirányítás) könyvtárban alkalmazandó módszereit. Kiindulópontja volt, hogy a szolgáltatások a használóért vannak, minden tevékenységet ennek kell alárendelni lehetőleg úgy, hogy ehhez a könyvtár minden munkatársát megnyerjük. A PDCA ciklus (tervezés-végrehajtás-ellenőrzés-beavatkozás) többször visszatért előadásában, mint olyan eljárás, amit munkánkban nemcsak ösztönösen, hanem tudatosan kell alkalmaznunk. (Hiszen gyakori hibánk, hogy ellenőrizni és javítani már nincs időnk vagy kedvünk). A grafikai megoldások és a statisztikai elemzések szemléltetésére láthattunk példákat. Ezeket elemezve a csoportfeladat során már magunk is készíthettünk konkrét kérdésekről különféle diagramokat, majd azokat közösen megbeszéltük, javítottuk.

Pataki Miklósné Zsuzsa bemutatta, hogyan lehet és kell a szolgáltatások minőségét fejleszteni. Alapgondolata volt, hogy 100 %-ra kell törekednünk munkánk során, mind személyi, mind technikai szempontból. Részletesen és példákkal illusztrálva beszélt arról, hogy milyennek kell lennie a szolgáltató könyvtárosnak, a könyvtár berendezésének, a nyitva tartásnak. Útmutatást adott, hogyan mérhetjük a könyvtárhasználók elégedettségét. Az adatvédelem és a panaszhelyzetek kezelése külön hangsúlyt kapott előadásában. A gyakorlati feladatok is ez utóbbiakkal voltak kapcsolatosak, amikor egy-egy konkrét panaszos levélre írtunk hivatalos választ, vagy megjelenítettük azokat a szituációkat, amelyek az olvasó-könyvtáros kapcsolatában előfordulhatnak. Ezek a gyakorlatok vidám perceket okoztak. Görbe tükörben láttuk magunkat.

A ma könyvtárosa élénken kell, hogy figyelje a pályázati kiírásokat, de nem kevésbé fontos, hogy azokat jól készítse el és hajtsa végre. Ehhez konkrét útmutatást kaptunk Tőzsérné Andikától, aki a pályázati kiírástól egészen annak sikeres befejezéséig vezetett végig bennünket. Az ő gyakorlatuk már igazolta, hogy az átgondolt tervezés nemcsak a sikeres elbírálás miatt fontos, hanem azért is, hogy a pályázó a megvalósítás szakaszában az előre elkészített ütemterv szerint végezze a feladatokat.

A három nap szinte észrevétlenül telt el. Az előadók mindent megtettek azért, hogy mondandójukat a különböző felkészültséggel rendelkező hallgatóság minden tagja megértse. Az alapoktól indultak, de részletes előadásuk a tájékozottabbak számára is tudott újat mondani. Minden előadáshoz igényes és áttekinthető prezentációt készítettek, és ennek vázlatát a hallgatóság is kézhez kapta. A napirendet úgy állították össze, hogy mindig volt idő felfrissülni és a hallottakat átgondolni.

Az elméletet mindig gyakorlati feladatok követték, ahol minden résztvevő ötlete helyt kaphatott. A csoportfoglalkozások arra is rámutattak, hogy nemcsak egy tréning keretén belül, de a mindennapi munkánkban is fontos csoportban, közösségben gondolkodni.

Az előadók maguk is gyakorló könyvtárosok, akik hivatásuknak érzik azt, hogy a tudásuk legjavát nyújtsák az olvasóknak. Ebben a három napban nekünk, kollégáiknak. A biztatás és bátorítás hitelesen hangzott szájukból. Örülünk, hogy mindebben részünk lehetett!

Ligeti Gabriella és Szász Zoltánné

Eger, Főegyházmegyei Könyvtár

 

 

Hírek, információk

Személyi hírek

2005. májusában nyugdíjba vonult a horti Községi Könyvtár vezetője Majer Istvánné Pittner Olga. Olga néni 1965-ben kezdte könyvtárosi pályáját a hatvani Járási Könyvtárban. 1968-ban került Hortra, közben 1-1 évet dolgozott a gyöngyösi Járási Könyvtárban, illetve a gyöngyösi Mátra Múzeum Könyvtárában is. Olga néni pályája során a horti könyvtár 1975-ben átköltözhetett a Művelődési Házból a jelenlegi helyére. Lelkes munkája során a ’70-es években beindultak a TIT tanfolyamok, sikeres az író-olvasó találkozókat szerveztek, gyermek klubok, szakkörök alakultak, óvodai-iskolai órák tartása is rendszeressé vált az intézményben. Aktívan kivette részét a település közéletéből, kiemelkedő munkájával elősegítette a község szellemi és anyagi gyarapodását. Az 1990-es évekre kitűnő kézikönyvtár jött létre, melyben kiemelkedő helyet foglal el a helytörténeti gyűjtemény, a szakdolgozatok és a közhasznú információk gyűjteménye is. Ennek kialakítása Olga néni nevéhez fűződik, s az ő érdeme, hogy a különböző pályázatok eredményeként korszerű technikai eszközökkel, berendezésekkel gazdagodhatott intézményünk. 40 éves könyvtári munkája során olyan technikai-szakmai alapokat teremtett, melyre biztosan lehet építeni a horti Községi Könyvtár jövőjét. A KKDSZ Megyei Alapszervezet megalakulása óta a titkári feladatokat is ellátta, illetve nyugdíjas évei alatt is folytatja tovább.

Kiemelkedő közművelődési munkája elismeréséért a következő kitüntetésekben részesült:

- HEVES MEGYE MŰVELŐDÉS ÜGYÉÉRT KITÜNTETÉS (1973),

- SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT KITÜNTETÉS (1975, 1985),

- PRO MERITIS-DÍJ (1999).

Nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánunk!

Új könyvtáros kollégáink

Vámosiné Csíger Anikó

Andornaktálya

Juhász Sándorné

Maklár

Kertész Tivadar

Bekölce

Forgó Zsolt

Mátraballa

Nándori Attila

Egerfarmos

Gyenge István

Sarud

Török Jánosné

Fedémes

Kovácsné Nagy Zsuzsanna

Visonta

Gyóni Józsefné

Karácsond

   

KSZR-hírek

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiumának pályázata révén 2004-ben a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kiépítésével 15 település könyvtára számára biztosít mozgókönyvtári ellátást.

Partnereink visszajelzése és a helyszíni tapasztalatok alapján örömünkre szolgál, hogy a szolgáltatás népszerűnek bizonyul a lakosság körében. A mozgókönyvtári ellátás megrendelésével friss, keresett és sikeres könyvek, kiállítások, gyermekprogramok állnak az olvasók rendelkezésére, továbbá - a helyi igények szerint - a könyvtári számítógépes rendszer karbantartását is elvégezzük.

2006-ban könyvtárunk a szolgáltatás éves díját a helyi önkormányzatok közművelődési és közgyűjteményi feladatokra biztosított normatívájának 10 %-ában határozza meg. A 2006. évtől tovább bővítjük a szolgáltatásban részt vevők körét. Fölajánljuk minden érdeklődő település számára mozgókönyvtári ellátásunkat, mely a már meglévő települési könyvtári szolgáltatás korszerűsítéséhez járul hozzá.

Felhívjuk a könyvtáros kollégák figyelmét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma mellékelt pályázatára. A pályázatban meghirdetett III. modell a közkulturális szolgáltatások vásárlását, a befogadás feltételeinek megteremtését támogatja, amely forrást biztosíthat a mozgókönyvtári ellátás megrendelésére.

A pályázat részletes kidolgozásához ajánljuk a http://www.brody.iif.hu/kszr/kozkincs.doc címen közzétett oldalunkat.

Kérdéseivel fordulhat munkatársunkhoz: Tőzsér Istvánné módszertani osztályvezetőhöz (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. 36/517-576, 20/548-2552)

 

 

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2005.

Ssz.

KSH kód

Település neve

Önkormányzat hivatalos neve

Könyvtár neve

Támogatás összege (Ezer Ft)

1.

1024554

Abasár

Abasár Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

74

2.

1006345

Aldebrő

Aldebrő Község Önkormányzata, Tófalu Község Önkormányzata

Általános Művelődési Központ Könyvtára

64

3.

1017987

Andornaktálya

Andornaktálya Települési Önkormányzata

Községi és Általános Iskolai Könyvtár

95

4.

1007241

Apc

Apc Község Önkormányzata

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár

67

5.

1016090

Atkár

Atkár Község Önkormányzata

Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár

35

6.

1011527

Balaton

Balaton Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

168

7.

1004400

Bekölce

Bekölce Község Önkormányzata

József Attila Községi Klubkönyvtár

18

8.

1033260

Bélapátfalva

Bélapátfalva Község Önkormányzata

Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár

81

9.

1027517

Besenyőtelek

Besenyőtelek Község Önkormányzata

Általános Művelődési Központ Művelődési Ház Községi és Gyermek Könyvtár

371

10.

1003452

Boldog

Boldog Község Önkormányzata

Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

65

11.

1022099

Bükkszentmárton

Bükkszentmárton Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

10

12.

1009201

Detk

Detk Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

102

13.

1007515

Domoszló

Domoszló Község Önkormányzata

Klubkönyvtár

105

14.

1030261

Dormánd

Dormánd Község Önkormányzata

Remenyik Zsigmond Községi és Iskolai Könyvtár

19

15.

1017181

Ecséd

Ecséd Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

93

16.

1020491

Eger

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

2 412

17.

1000000

Eger

Heves Megyei Önkormányzat

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

1899

18.

1012821

Egerbakta

Egerbakta Község Önkormányzata

Egerbaktai Községi Könyvtár

55

19.

1016610

Egercsehi

Egercsehi Község Önkormányzata

Egercsehi Községi Könyvtár

24

20.

1002981

Egerfarmos

Egerfarmos Község Önkormányzatat

Petőfi Sándor Emlékkönyvtár

20

21.

1024758

Egerszalók

Egerszalók Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

39

22.

1013648

Egerszólát

Egerszólát Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

37

23.

1024235

Erdőtelek

Erdőtelek Község Önkormányzata

Erdőtelki Művelődési Ház és Könyvtár

59

24.

1020118

Erk

Erk Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

12

25.

1020747

Feldebrő

Feldebrő Község Önkormányzata

Általános Művelődési Központ. Községi és Iskolai Könyvtár

97

26.

1016328

Felsőtárkány

Felsőtárkány Község Önkormányzata

Községi Közkönyvtár

119

27.

1003276

Füzesabony

Füzesabony Város Önkormányzata

Városi Könyvtár Füzesabony

328

28.

1005236

Gyöngyös

Gyöngyös Város Önkormányzata

Vachott Sándor Városi Könyvtár

1372

29.

1017534

Gyöngyöshalász

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata

Gyöngyöshalászi Községi Közkönyvtár

28

30.

1013338

Gyöngyösoroszi

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata

Községi és Iskolai Könyvtár, valamint Művelődési Ház

59

31.

1008323

Gyöngyöspata

Gyöngyöspata Község Önkormányzata

Művelődési Ház és Könyvtár

116

32.

1019123

Gyöngyössolymos

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata

Községi és Iskolai Könyvtár

55

33.

1011411

Halmajugra

Halmajugra Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

100

34.

1022309

Hatvan

Hatvan Város Önkormányzata

Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és Innovációs Központ

625

35.

1020242

Heréd

Heréd Község Önkormányzata

Művelődési Ház és Községi Könyvtár

59

36.

1014526

Heves

Heves Város Önkormányzata

Városi Könyvtár

250

37.

1010241

Hevesaranyos

Hevesaranyos Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

14

38.

1004145

Hort

Hort Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

329

39.

1010074

Istenmezeje

Istenmezeje Község Önkormányzata

Községi és Iskolai Könyvtár

92

40.

1013879

Ivád

Ivád Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

10

41.

1032179

Kál

Kál Nagyközség Önkormányzata

Káli Általános Művelődési Központ Könyvtára

261

42.

1015307

Kápolna

Kápolna Község Önkormányzata

Községi és Általános Iskolai Könyvtár

67

43.

1005935

Karácsond

Karácsond Község Önkormányzata

Ady Endre Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

55

44.

1018281

Kisköre

Kisköre Nagyközség Önkormányzata

Nagyközségi Könyvtár

198

45.

1012502

Kisnána

Kisnána Község Önkormányzata

Klubkönyvtár

46

46.

1023995

Kompolt

Kompolt Község Önkormányzata

Községi és Általános Iskolai Könyvtár

146

47.

1014535

Kömlő

Kömlő Község Önkormányzata

ÁMK Könyvtára

105

48.

1030401

Lőrinci

Lőrinci Város Önkormányzata

Városi Kulturális Intézmény és Könyvtár

148

49.

1015796

Ludas

Ludas Község Önkormányzata

Ludas Község Könyvtára

12

50.

1027696

Maklár

Maklár Község Önkormányzata

Petőfi Emlékkönyvtár Maklár

63

51.

1016540

Markaz

Markaz Község Önkormányzata

Közösségi Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

129

52.

1019965

Mátraballa

Mátraballa Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

55

53.

1014872

Mátraderecske

Mátraderecske Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

68

54.

1031662

Mezőtárkány

Mezőtárkány Község Önkormányzata

Általános Művelődési Központ Mezőtárkány. Könyvtár

51

55.

1031282

Mikófalva

Mikófalva Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

30

56.

1024943

Nagykökényes

Nagykökényes Község Önkormányzata

Klubkönyvtár

34

57.

1031486

Nagyréde

Nagyréde Község Önkormányzata

Művelődési Ház és Községi Könyvtár

78

58.

1028282

Nagyvisnyó

Nagyvisnyó Község Önkormányzata

Általános Művelődési Központ Könyvtára

156

59.

1018810

Noszvaj

Noszvaj Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

26

60.

1029276

Novaj

Novaj Települési Önkormányzat

Települési Közkönyvtár

14

61.

1027216

Ostoros

Ostoros Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

24

62.

1007436

Parád

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Könyvtára

74

63.

1019567

Pély

Pély Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

31

64.

1012070

Pétervására

Pétervására Város Önkormányzata

Városi Könyvtár

179

65.

1033686

Petőfibánya

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány Közkönyvtára

184

66.

1022196

Poroszló

Poroszló Község Önkormányzata

Poroszló Község Önkormányzatának Közművelődési és Iskolai Könyvtára

97

67.

1009609

Recsk

Recsk Nagyközség Önkormányzata

Nagyközségi Könyvtár

148

68.

1027650

Rózsaszentmárton

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

70

69.

1016063

Szajla

Szajla Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

20

70.

1011013

Szihalom

Szihalom Községi Önkormányzat

Községi Művelődési Ház, Könyvtár és Iskolai Könyvtár

230

71.

1005643

Szilvásvárad

Szilvásvárad Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

49

72.

1009982

Szűcsi

Szűcsi Község Önkormányzata

Községi és Iskolai Könyvtár

119

73.

1032966

Tarnabod

Tarnabod Község Önkormányzata

Községi és Iskolai Könyvtár

23

74.

1013240

Tarnalelesz

Tarnalelesz Község Önkormányzata, Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata, Fedémes Község Önkormányzata, Szentdomonkos Község Önkormányzata

Általános Művelődési Központ Községi Közkönyvtár

132

75.

1023348

Tarnaméra

Tarnaméra Község Önkormányzata

Közművelődési Könyvtár

53

76.

1014128

Tarnaörs

Tarnaörs Község Önkormányzata

Általános Művelődési Központ. Könyvtár

123

77.

1016160

Tarnaszentmiklós

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

16

78.

1017163

Tarnazsadány

Tarnazsadány Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

27

79.

1007083

Tiszanána

Tiszanána Község Önkormányzata

Általános Művelődési Központ Könyvtára

165

80.

1014580

Vámosgyörk

Vámosgyörk Község Önkormányzata

Közösségi Ház és Könyvtár

28

81.

1024147

Verpelét

Verpelét Nagyközség Önkormányzata

Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár

96

82.

1031246

Visonta

Visonta Község Önkormányzata

Községi és Iskolai Könyvtár, Művelődési Ház

31

83.

1003513

Visznek

Visznek Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

10

84.

1021722

Zagyvaszántó

Zagyvaszántó Község Önkormányzata

Könyvtár és Művelődési Ház

45

85.

1023445

Zaránk

Zaránk Község Önkormányzata

Közművelődési Könyvtár

51

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a vidék kultúrafejlesztését elősegítő Közkincs-program keretéből 100 M Ft terhére pályázatot hirdet

a települési közkulturális szolgáltatások továbbfejlesztését biztosító modell-értékű programokra

(Pályázati azonosító: Közkincs–3)

A pályázat célja

Ösztönözni a települési önkormányzatokat a közkulturális feladatellátásuk során a közművelődési, könyvtári, muzeális funkciók együttes megvalósítására, az önkéntes kulturális társulások létrehozatalára a közkulturális szolgáltatások települési szintű biztosítása érdekében.

A pályázati kiírás három szolgáltatási szintet (modellt) támogat, melyekből a helyi adottságoknak megfelelően választhatnak a pályázók. Előnyben részesülnek azok a kistérségi társulások, önkormányzatok, amelyek szerepelnek “a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről” szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében.

I. modell

Közművelődési, könyvtári, muzeális funkciók együttes megvalósítása

Pályázhatnak községi, nagyközségi önkormányzatok olyan projektekkel, amelyek a kulturális illetve történelmi örökséghez kapcsolódó emlékhelyek, épületek valamint kulturális emlékek hasznosításával – közművelődési, könyvtári, muzeális funkciók együttes megvalósításával – teszik lehetővé kulturális alapszolgáltatási kötelezettségük teljesítését. (Könyvtári szolgáltatás, rendezvényszervezés, közösségi művelődés csoportformáinak működtetése, tájházak, emlékházak, helytörténeti gyűjtemények működtetésével összefüggő múzeumi szolgáltatások, a helyi kulturális örökség bemutatása, az ünnepi és egyetemes kultúra produkcióinak fogadása, helyi értékek ápolása, bemutatása, fejlesztése, színházi és szabadtéri rendezvények szervezése.)

Pályázni lehet több éves koncepcióval és annak éves megvalósítási tervével, az ahhoz igazodó költségvetési támogatási igénnyel: a szolgáltató hely, közösségi színtér kialakításához, kiállítások megrendezéséhez szükséges technikai és műszaki eszközökre (bútorok, berendezési tárgyak beszerzésére, fénymásolóra, számítógépre, internet kapcsolat kiépítésére) valamint a kialakított színtérben megrendezendő, együttműködésen alapuló programok támogatására.

A támogatás maximális összege 5 M Ft.

II. modell

Közművelődési, könyvtári, muzeális funkciók társulásos formában történő megvalósítása

Pályázhat: legalább három, azonos statisztikai kistérségben lévő községi, nagyközségi önkormányzat társulása, amely a közkulturális szolgáltatásaik gazdagítását, illetve a helyben meglévő hagyományok alkotó továbbéltetését, e tevékenységek művelésére alkalmas terek kialakítását közös pályázattal vállalja.

Pályázni lehet több éves koncepcióval és annak éves megvalósítási tervével, az ahhoz igazodó költségvetési támogatási igénnyel: szakemberek közös alkalmazására, a rendezvényeken közösen használt eszközök megvásárlására (pl. mobil technika, mikroport, rendezvénysátor stb), a helyi értékek közös bemutatására, promóciós anyagok elkészítésére.

A támogatás maximális összege 6 M Ft.

 

III. modell

Közkulturális szolgáltatások vásárlása, a befogadás feltételeinek megteremtése

Pályázhatnak önálló kulturális szolgáltatási képességgel nem rendelkező községi önkormányzatok, amelyek közkulturális szolgáltatások vásárlására kívánnak berendezkedni, és nem rendelkeznek szolgáltatások megvásárlásához és a szolgáltatások fogadásához szükséges minimális feltételekkel.

A pályázók közművelődési és közgyűjteményi szolgáltatások fogadására alkalmas “közkincs helyek” kialakítására, valamint a kulturális identitásukat erősítő, a helyben maradást segítő és az életminőséget javító programok megvásárlására pályázhatnak a kísérletben.

Pályázni lehet több éves koncepcióval és annak éves megvalósítási tervével, az ahhoz igazodó költségvetési támogatási igénnyel:

- könyvtári szolgáltatást fogadó helyek felkészítésére: könyvtári és információs infrastruktúra fejlesztésére, szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó egyéb kiadások fedezetére;

- múzeumi vonatkozásban látogatóbarát kiállítások kialakításához és hasznosításához kapcsolódó szolgáltatások, beruházások fedezetére;

- közművelődési tevékenység befogadására alkalmas közösségi színtér kialakításához szükséges munkálatokra, eszközbeszerzésekre, továbbá a szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó egyéb kiadások fedezetére;

- a szolgáltatások megvásárlásához való hozzájárulásra.

A támogatás összege maximum 4 M Ft.

A tevékenység megvalósításának időkerete: 2005. május 1. – 2006. május 31.

Pályázatot nyújthat be

- 1. és a 3. modellre: községi, nagyközségi önkormányzat

- 2. modellre: önkormányzatok társulásai

Előnyben részesülnek mind a három modell esetén a már hagyományos, több éve folyamatos szakmai értéket felmutató modell-értékű program folytatására beadott pályázatok..

A pályázat kezelője

Magyar Művelődési Intézet /regionális kulturális koordinációs irodák

A pályázati űrlap letölthető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és Magyar Művelődési Intézet honlapjáról, személyesen az intézet portáján szerezhető be. Postai úton nyomtatványt csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldése esetén lehet igényelni.

Az űrlaphoz csatolni kell

  • a szakmai feladat, ill. program – a pályázat alábbiakban ismertetett értékelési szempontrendszerének a figyelembevételével összeállított – ismertetését,
  • részletes költségvetési tervét.

A beadási határidőt követően a pályázat hiánypótlására nincs lehetőség.

A pályázatot három nyomtatott példányban és egy floppyn a regionális kulturális koordinációs irodák (a pályázati űrlap részeként megadott) címére, kizárólag postai úton lehet benyújtani.

A felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot adhat le. A pályázaton ugyanabban a feladatban ill. programban együttműködő több önkormányzat is csak egy, közösen készített pályaművel vehet részt. Ugyanazt a feladatot ill. programot a minisztérium több pályázati oldalról nem támogatja.

A pályázat postára adásának határideje: 2005. július 10.

Az érvényes pályázatokat független szakértői bizottság az alábbi szempontrendszer alapján értékeli:

  • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek, a többéves koncepció, a feladat, a program szakmai megalapozottsága, céljának, tartalmának kidolgozottsága, szakmai színvonala,
  • a pályázó a pályázó eddig végzett szakmai munkája, eredményei, tevékenységének összhangja a tervezett feladat, program célkitűzéseivel,

  • a kiírásban előnyben részesített programelemeknek a pályázatban való megjelenése,
  • a fiatalok és hátrányos helyzetű rétegek bevonása, közreműködése a feladat, program megvalósításában,
  • a pályázat adott területi egység kulturális és turisztikai értékeinek megismertetésében tervezett szerepe,
  • a költségvetés megalapozottsága, realitása, a saját forrás/önrész mértéke,
  • a feladat, a program várható eredménye/hatása az érintett célcsoportra és helyi közösségre, a kulturális ellátás helyzetének javítására.

Az érvényes pályázatokról az értékelő bizottság legkésőbb 2005. augusztus 20-ig dönt, amelynek eredményéről a pályázók válaszlevélben, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és Magyar Művelődési Intézet Honlapján értesülnek legkésőbb 2005. szeptember 15-ig.

Az értékelő bizottság döntésének felül bírálatára nincs lehetőség.

A támogatás felhasználására a nyertes szervezetekkel a Magyar Művelődési Intézet köt szerződést.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Magyar Művelődési Intézet Regionális Programok Főosztályától (T.: 06-1/ 2256028) és a regionális irodák vezetőitől.

Budapest, 2005. június 7.

Dr. Bozóki András

Miniszter

 

József Attila vándorkiállítás

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a “József Attila emlékév” tiszteletére fölajánlja 21 tablóból álló (19 db 50x70 cm-es tabló, 2 db 70x100 cm-es tabló) kiállítási anyagát a megye könyvtárai számára. A kiállítási anyag a Petőfi Irodalmi Múzeum József Attila emlékanyagából szerkesztett válogatás. Kérjük azokat a könyvtárakat, akik a kiállítási anyagot az év végéig fogadni szeretnék, jelezzék a könyvtár Módszertani osztályán (Tel.: 36/517-576).

Meghívó szakmai konferenciára

Közzé tesszük az Újkerti Nevelési és Oktatási Központ és a Debreceni Városi Könyvtár Újkerti Könyvtára meghívóját

Kedves Kollégák!

2005-ben ünnepeljük könyvtárunk fennállásának 25 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból 2005. november 3-án országos szakmai konferenciát szervezünk, ámk-ban, nevelési központokban és többfunkciós könyvtárakban dolgozó könyvtáros kollégák részére. Témánk: Többfunkciós könyvtárak múltja és jövője Magyarországon

A program megrendezését országos szakmai szervezeteink is támogatják. Kérjük, hogy a részvételei szándékotokat jelezzétek, hogy a végleges programot elkészíthessük. Kérjük, írjátok meg, hogy a konferencián szeretnétek-e és milyen címmel korreferátumot tartani! Örülnénk, ha azok a kollégák is megtisztelnének jelenlétükkel és hozzászólásaikkal, akik jelenleg már nem többfunkciós könyvtárban dolgoznak. Címünk: Újkerti Könyvtár 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19. Tel: 52/535-550, fax: 52/535-551, e-mail: ujkert@konyvtar.c3.hu, honlap: http://www.vkdebrecen.c3.hu

A tervezett program a következő:

2005. november 3. csütörtök 10-13 óra

“25 éves az Újkerti Könyvtár” fotókiállítás megnyitása

“Naprendszerben a Nap?” az Újkerti Könyvtár 25 éves szakmai munkájának elemzése

A többfunkciós könyvtárakban dolgozó könyvtáros kollégák korreferátumai

14-16 óra

“Többfunkciós könyvtárak múltja és jövője Magyarországon” konferencia országos szakmai szervezetek munkatársainak előadásával

18-20 óra

“Zenés műsoros est”

Törzsolvasók jutalmazása

2005. november 4. péntek Városnézés Debrecenben

Szeretettel várunk minden kedves Kollégát!

 

“SZÍNES CERUZÁK”

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázatot hirdet “SZÍNES CERUZÁK” elnevezéssel Heves megye ügyes kezű könyvbarátainak három kategóriában: általános iskolás, középiskolás és felnőtt korosztály számára. Mindazok pályázhatnak, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy a NAGY KÖNYV játék 100-as listájából választott kedvenc regényükhöz illusztrációt készítsenek. Az illusztrációhoz bármilyen technika használható, de a mű mérete maximum 50x70 cm-es legyen! Egy pályázó több alkotással is pályázhat.

A beérkező pályaműveket szakértő zsűri fogja elbírálni, s a legsikeresebb alkotásokból a Bródy Sándor Könyvtár aulájában kiállítást rendezünk. Az egri bemutatót követően a kiállított művek vándorkiállítás formájában a megye valamennyi településén láthatóak lesznek. Mindhárom kategóriában I., II., III. díjat adunk ki:

általános iskolás kategória: 15000, 10000, 5000 Ft értékű könyvcsomag

középiskolás kategória: 20000, 15000, 10000 Ft értékű könyvcsomag

felnőtt kategóriában: 30000, 20000, 15000 Ft értékű könyvcsomag

A pályaművek beküldhetők, vagy személyesen behozhatók a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.) 2005. szeptember 15-30. között.

A pályázatra írják rá: NAGY KÖNYV - SZÍNES CERUZÁK

 

KAPCSOLAT a Heves megyei könyvtárosok lapja ISSN 1416 3535

Kiadja: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. Tel.: 36/516-632, Fax: 36/516-596 http://www.brody.iif.hu

Felelős kiadó: Engel Tibor igazgató

Szerkeszti: Tőzsér Istvánné tozser@brody.iif.hu Farkas Márta fmarta@brody.iif.hu

Módszertani Osztály Tel.: 36/517-576, 20/548-2552 Megjelenik: negyedévenként. Készült 180 példányban.