A Központi Könyvtár könyvajánlója
A Központi Könyvtár könyvajánlója

Húsvétra - a Központi Könyvtár gyûjteményébõl

 Válasszon könyveinkbõl húsvétra is!

 

 

 

 

 

Utolér a tavasz? - Márciusi könyvajánló

Februári könyvajánló

DVD újdonságainkból

2009. január 22. A Magyar Kultúra Napja

Olvasmányajánló könyvtárunk állományából a Magyar Kultúra Napjára

 

Hûvös napokra... - novemberi könyvajánló


Indián nyár - õszi könyvkínálatunk

Mooney, Brian: 100 híres vezetõ az ókortól napjainkig
(A történelem alakítói sorozat)

A nagy vezetõk jelentõs hatást gyakorolnak a világra: megváltoztatják az emberek hitét és a dolgok menetét - õk formálják a történelmet. Közülük néhányan vezérnek születnek, de többségük csak késõbb válik azzá. Legtöbbjük még élete során híres és elismert lesz, néhányan viszont ismeretlenül halnak meg, és örökségük értékét csak haláluk után ismerik fel. A kötetben szereplõ száz vezetõ közül nem mindegyik volt mûvelt vagy kiváló ember, de mindannyian megváltoztatták a világot, amelyben élünk. Számos ember döntött úgy, hogy követi õket, ezzel jobbá - vagy olykor rosszabbá - téve a világot. Ezek a történetek arról az eltökéltségrõl és bátorságról, önzésrõl és önfeláldozásról, alázatosságról és egoizmusról, kapzsiságról és nemeslelkûségrõl, zsenialitásról és szerencsérõl, képzelõerõrõl és újításról szólnak, aminek köszönhetõen a bemutatott száz férfi és nõ jelentõs vezetõvé vált.
 

 Fage, J. D.- Tordoff, W.: Afrika története

Az Osiris Kiadótól már megszokhattuk, hogy szinte minden kiadott könyvük komoly, igényes, értékes munka. Nincs ez másképp a most megjelent Afrika történetével sem. A felsoroltakhoz talán csak annyi kiegészítést kell még hozzáfûznünk, hogy a könyv hiánypótló is.
Afrikáról a legtöbb embernek a vademberek, a sivatag, az AIDS, jobb esteben talán még Teleki, vagy éppen Almássy gróf jut az eszébe, arra a legritkábban gondolunk, hogy Afrikának nemcsak természeti csodái, hanem története is lehet.
Az Osiris Kiadó most egy olyan alapmûvet adott ki, mely révén eloszlathatjuk tévképzeteinket: Afrikának igenis van történelme. A kiadó, hagyományaihoz híven, a földrész történelmének egyik legnagyobb szakértõjének könyvét fordította le magyarra. J.D. Fage volt ugyanis a társszerzõje és szerkesztõje a két legjelentõsebb Afrika-történet kiadvány egyikének, a The Cambridge History of Africa nyolckötetes monumentális sorozatnak, és Fage adta ki a szinte máig leghasználhatóbb történelmi atlaszt is Afrikáról (An Atlas of African History).
Érdemes ugyanakkor megjegyezni azt is, hogy Afrika történetének kutatása viszonylag új területe a bölcsészettudománynak, így aztán nem meglepõ, hogy a könyv majd kétharmada foglalkozik a 19. század végi illetve 20. századi eseményekkel.
A könyv alapvetõen bevezetõ jellegû, tankönyvként is használható, ám könnyed stílusa laikusok számára is élvezhetõvé teszi. Ráadásul jegyzetekkel sincs széttördelve az 500 oldalas mû, így a gyarmati idõszak vagy netán Afrika õsi civilizációi iránt érdeklõdõ olvasó is bátran kezébe veheti. A könyv végén illusztratív jelleggel pár képet is elhelyeztek, de jelen esteben sokkal többet nyom a latban a tartalom, mely valóban lebilincselõ olvasmány az elsõ laptól az utolsóig.
 
 
Brüsszel és Bruges ; Antwerpen és Gent
(Útitárs Top 10 sorozat)

A színes képekkel, térképekkel, leírásokkal teli zsebkönyv részletesen megismertet Brüsszellel, Bruges-zsel, Antwerpennel és Genttel. A legszebb múzeumok, remek éttermek, belga sörök, bevásárlónegyedek, bárok, klubok, csokoládék, valamint flamand kultúra és art nouveau. Egyszóval minden, amirõl a magyar turistának tudni kell egy kiadós flamand túrához.

Kalandra fel!

 Tanulmányok Granasztói György tiszteletére
(Atelier-iskola sorozat)

Granasztó i György széleskörû tudományos munkássága a várostörténet és a demográfia területétõl a modern nemzetépítési, közösségszervezõdési folyamatok vizsgálatán át a histográfia, illetve a történetírás elméleti és módszertani kérdéseinek elemzéséig terjed. Úttörõ szerepet vállal a francia történetírás és más társadalomtudományok eredményeinek magyarországi megismertetésében, a magyar-francia tudományos együttmûködés elmélyítésében.

Az itt közölt tanulmányokkal azok szeretnék köszönteni Granasztói Györgyöt, akiknek tudományos pályakezdése hozzá, illetve az általa létrehozott Atelier-hez kapcsolódik.

 

Pivárcsi István: Gyilkosság mint megoldás
Politikai gyilkosságok és merényletek a magyar történelemben

Politikai gyilkosságok és merényletek bemutatásával a szerzõ izgalmas és gyakran vitára késztetõ betekintést nyújt a magyar történelem legérdekesebb idõszakaiba, a honfoglalás korától a moszkoviták felülkerekedését követõ hatalmi harcokig - gyilkosságokba torkolló politikai cselszövésekig, amelyekbe olykor még szerelemféltés is belejátszott. Lebilincselõ krimiként, romantikus történetek antológiájaként is olvasható ez a kötet.
 

 Pompor Zoltán: A hétfejû szeretet
Lázár Ervin elbeszélõ mûvészetérõl

"Gyermekkorunk meséinek ismerõs szereplõje a hétfejû sárkány. A tündérmesei hõst a boldogság felé vezetõ vándorúton segítõtársak kísérik, és ellenségek akadályozzák: hét-, tizennégy-, huszonegyfejû sárkány, gonosz mostoha (boszorkány), óriás, manók. A makulátlan erkölcsû hõs a tündérmesei szabályoknak megfelelõen felülkerekedik a Gonosz erõin, levágja a sárkány összes fejét, így helyreáll a megbomlott Rend, nem áll semmi a boldogság útjába.
A tündérmesék strukturális és morális elemeit felhasználó, ám azokat átalakító, ironizáló modern mesékben a Jó és a Rossz örök küzdelmének helyébe gyakran a hõs lelkében dúló háborúság lép, leegyszerûsítve: a hõsnek saját személyiségének árnyoldalát kell legyõznie ahhoz, hogy meglelje (lelki) boldogságát. Lázár Ervin elbeszéléseiben és tündérmese-parafrázisaiban a boldogságkeresõ hõs a hagyományos tündérmesei paradigmát követve „külsõ” ellenséget keres, végül azonban saját lelkének rendezetlenségével szembesül.
Lázár Ervin elbeszéléseiben és meséiben tudatos tartalmi és formai kísérletezés, útkeresés nyomait találjuk. A hagyományokból merítõ, ám azokat nem egyszer felülíró játékos formák, a hõsök identitás- és kapcsolatkereséséhez kötõdõ szeretet alapú morál egyaránt jellemzõje Lázár Ervin mesevilágában a népmesei morált felváltja a krisztusi tanításokra épülõ szeretetmorál; a Hétfejû Tündér hét feje a szeretet hét aspektusának szimbolikus kifejezõdése.

Lázár Ervin prózájának, melyet olvasva mi is részesei lehetünk a közös játéknak, megtapasztalhatjuk a szeretet különbözõ arcait, hogy – ahogyan azt a mesék tették egykoron – megtanuljunk élni."
Pompor Zoltán

Habe, Hans: Ilona

A nagyregényben megelevenedik a XIX. és XX. század magyar történelme az 1956-os forradalmat követõ évekig. A mû három nõ - anya, leánya és unokája - életútját ábrázolja. Középpontjában Ilona áll, egy magyar állomásfõnök leánya, aki már gyermekkorában kiválasztottnak érzi magát, s tudja: különleges sorsot él majd meg.
Az élet látszólag igazolja a korán önállóságra törekvõ lányt. A szerencse - minden tragikus esemény ellenére - végigkíséri egészen öregkoráig. Más sors jut leányának. Zita a húszas évek új, fiatal generációját testesíti meg: habzsolja az életet, de sorsa zátonyra fut. Gyermeke, Éva már megtalálja helyét a világban.
A regény színpompás, csillogó eseménydús korszakot ábrázol. Az olvasó a Ferenc József császár korabeli Bécsbe és Budapestre, Raszputyin Szentpétervárára, az elsõ világháború alatti olasz frontra, a bombatámadások éjszakáit átélõ Berlinbe, a második világháború alatti Amerikába s végül a legyõzött Európába képzelheti magát.

A magyar származású író legsikeresebb könyve, a huszadik század epikájának egyik mestermûve.

 Soós Viktória: Japán turistaszemmel

Japán. Ennél távolabbi és tõlünk jobban különbözõ országot aligha találunk még egyet a földön. Hogy akkor miért érdekeljenek bennünket a japán hétköznapok? Pontosan ezért. El sem hinnénk, hogy még a fürdés is mennyire más, mint itthon, és ez csak egy példa a valós életbõl. Gondoltak már rá, hogy sintópap is lehet valaki diákmunka keretében? Persze csak átmenetileg, ahogy a szerzõ is csak egy évet töltött az országban, ám ez elég volt ahhoz, hogy létrejöjjön ez a könyv, amelynek minden sora megtörtént. A furcsaságokon túllépve nemcsak a japán ünnepeket és hagyományokat ismerhetjük még meg, hanem egy különös, de mindenképp szerethetõ képet kapunk a japán emberekrõl. A végén még az is kiderülhet, hogy több bennünk a közös, mint azt gondolnánk. Ezért pedig már érdemes elolvasni ezt a könyvet.
 

Crick, Mark: Kafka levese
Irodalmi és gasztronómiai ínyencség - a világirodalom 14 receptben 

Ebbõl a kis kötetbõl kiderül, milyen lehet Franz Kafkával, Jane Austennel vagy Raymond Chandlerrel vacsorázni. Mark Crick valódi irodalmi "hasbeszélõ": tizennégy receptet szólaltat meg a világirodalom leghíresebb íróinak hangján, Homérosztól Irvine Welsh-ig. Szellemes paródiái irodalmi és gasztronómiai értelemben egyaránt ínyenceknek való csemegék. Az olvasónak, aki Crick receptjei alapján süt-fõz, bizonyosan nehezére esik majd otthagyni a konyhát, amikor megérkeznek a vendégek.

 Merezskovszkij, Dmitrij: Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci személyisége, élete hálás regénytéma, nagy regényíró számára kincsesbánya ez embercsodának alakja, és Merezskovszkij (1866-1941) kibányászott belõle minden értéket.
A nagy mûvész korának teljes képét kapja az olvasó e nagyregényben. A hõs körül ott virágzik a teljes reneszánsz. Az író felvonultatja Sforza herceg udvarát, a maga csodás tarkaságában, a milánói népet, vásárteret, korcsmát, tudósok gyülekezetét, Borgia Cézárt, a pápát, a firenzei képrombolást, Savonarolát. Alkimisták, boszorkányok, inkvizítorok, kurtizánok, politikusok, zsoldos katonák bukkannak fel és tûnnek el a könyvben.   A képek elevenek, hús-vér emberekkel találkozunk, az események folyamatosan kapcsolódnak egymásba.
Az egymásra perdülõ tömérdek kép (mint egy filmmontázs) mozgalmassága felüdíti az olvasót. A regény - bár száz éve született - ma is érdekes, olvasmányos és szórakoztató.

Rice, Christopher - Rice, Melanie: Moszkva
(Útitárs sorozat)

Négy csodálatos nap Moszkvában. Telis-tele fényképekkel, illusztrációkkal és térképekkel, alaprajzokkal és keresztmetszeti rajzokkal a fõbb látnivalókról, háromdimenziós rajzokkal, hotelek, éttermek, üzletek és szórakozási lehetõségek széles választékával, két egyedileg tervezett sétaútvonallal.

 

 

 Juhász Ferenc: Pacsirta a szívben : Éposz

A költészet nem más, mint cselekvés a remény, a gyász, a szerelem szolgálatában. Érintése a tárgyaknak és a lángoknak... A költészet világegyetem a költõ-lét egészében. A költõnek írnia kell, amíg él. És a költõ ír. Juhász Ferenc verseinek legújabb kötete igazi ritkaság. Nemcsak nyomtatásban, hanem kézírásban is olvashatjuk a költeményeket, amelyek már a huszonegyedik században születtek.

 

Párizs - saját idegenvezetõvel
(Hangos útikönyv - Kedvenc városom)

Párizs, a francia fõváros mindenkit csábít. Kit azért, mert a francia borokat, a baguette-et, vagy éppen a sajtokat kóstolná meg, mást a divat vonz, vagy éppen a város romantikája. De senkit nem hagy hidegen. A Hangos Útikönyv-sorozat új kötete elkalauzolja a hallgatót és az olvasót a Szajna déli partjára, a Champs-Elysées vidékére, felvisz minket az Eiffel-torony tetejére. Jó tanácsokkal látja el az utazót közlekedési kérdésekben, sõt, egy szószedettel is segíti a franciául nem tudók utazását.
A könyvhöz mellékelt MP3-CD-t pedig magunkkal vihetjük, hogy az egyes helyszíneken a saját idegenvezetõnk segítségével ismerkedhessünk meg a látnivalókkal. Az idegenvezetést ebben az esetben Varga Kata vállalta.
 

 Rákóczi emlékkönyv : a nagyságos fejedelem megválasztásának, nemkülönben a háromszéki kuruc hadak barcasági kiáltványának 300. évében

"A Rákóczi emlékkönyv szerkesztõit az elõkészítõ munka során egy gondolat vezérelte: a 2003. március 14-én a kolozsvári I. Rákóczi György által újjáépített Farkas utcai templomban meghirdetett Jubileumi Rákóczi Évek (2003-2011) második esztendejében, illetve a Székely Nemzeti Múzeum fennállásának 125. évfordulóján olyan, a székelyföldi, fõleg a háromszéki kuruc korral kapcsolatos tanulmány- és forrásanyag közreadása, amely eddig még a szakemberek számára is nehezen elérhetõ." Már István

Gaál Viktor: A tea színe

1773-at írunk; a nyugati világ a tea bûvöletében él. Kereskedõhajók százai vágnak neki a Kínába vezetõ hosszú és veszélyes zarándoklatnak. Egyetlen céljuk, hogy megszerezzék az úgy áhított teafüvet. Az út nem mentes a veszélyektõl, számtalan hajó veszett már oda. Aki viszont szerencsével jár, busás nyereség és hírnév vár rá. Van azonban néhány különös kereskedõ, akikrõl úgy hírlik, a pénznél sokkalta nagyobb kincs miatt járják az utat. Õk a teavándorok. A kevesek, akik már találkoztak velük, csodálattal vegyes félelemmel beszélnek róluk. Rebesgetik, a teavándorok õsi bölcsességek tudói – és hogy birtokukban van a világ legtökéletesebb teája, amely egyenesen varázserõvel bír...

DVD-ajánló nyári estékre

Hûvös vagy forró nyári estékre ajánljuk gyûjteményünk új DVD filmjeit!

 

 

Ha végre itt a nyár...

Utazzon velünk vakációra!

Mielõtt útnak indul, keresse fel a Bródy Sándor Könyvtárat, hogy tájékozódhasson úticéljáról! Széles útikönyv-választékunkkal állunk rendelkezésére! Vegye igénybe nyáron is szolgáltatásainkat!
Ha külföldre készül, ne felejtse el felkeresni könyvtárunk Idegen Nyelvi Szakrészlegét sem, ahol számos útiszótár, társalgási zsebkönyv és nyelvkalauz közül választhat! Ezek a kis méretû, praktikusan használható könyvek átfogó szókincset nyújtanak az utazás során elõforduló beszédhelyzetekhez és olyan helyismereti tudnivalókat is tartalmaznak, amelyek megkönnyítik az eligazodást egy idegen országban.

 

 

Bródy naptár

BRÓDY Hírlevél

Mindig naprakészen a Bródy Sándor Könyvtár legfrissebb híreiből!

Fenntartónk

Eger város

Kapcsolat

Cím: 3300 Eger Kossuth L. utca 16.
E-mail: info@brody.iif.hu
Telefon: 36/516-595

Központi könyvtár nyitvatartás
hétfő: 13-18
kedd-péntek: 10-18
szombat: 10-16

További részlegeink nyitvatartása

Szakmai elismeréseink

 
 

 

 
 
 

 

Könyvtárközi kölcsönzés, online hosszabbítás

EBSCO eBooks

 

E'mese vár

Blogok

A Zenei Gyűjtemény blogja