A Központi Könyvtár könyvajánlója
A Központi Könyvtár könyvajánlója

A Központi Könyvtár könyvajánlója - 2008. január

Rauch, Ara: Pecsét a karodon

images/konyvajanlo/08januar/rauch.jpg"A lenyomat, amit egymáson hagytak, megjelölte õket, mint egy pecsét, mélyen, kitörölhetetlenül bevésõdött határtalan tudatalattijukba, amely azonnal felismerte a jelet, hiszen nem elõször találkoztak az évezredek folyamán; majd mûködésbe lépett, elindított egy folyamatot, egy fokozatos változást, amely idõvel, lassan, nagyon lassan útnak indult, mozgásba lendült, felgyorsult, majd feltartóztathatatlanul, elemi erõvel száguldani kezdett, mint a forgószél, és átalakította mindkettõjük életét."
Az ezoterikus szálakkal átszõtt történet élvezetes olvasmánya lehet fiataloknak és idõseknek egyaránt, akik kedvelik a bonyodalmakkal fûszerezett, változatos jellemrajzokat is hordozó romantikus történeteket.

 
 
 
 

Maczák Edit (szerk.): Bábjelenetek könyve

images/konyvajanlo/08januar/bab.jpgA kötetben 61 bábjelenet található. Az óvodában és az általános iskolában is elõadható a 45 hosszabb- rövidebb mese, történet és 16 ünnepi alkalomra készült darab. A bábjelenetek kalandokba hívnak, bemutatják a hétköznapi élet eseményeit, biztatnak a tudás megszerzésére, szórakoztatnak, de mintákat is adnak az erkölcsi értékek tiszteletére is.
A szerzõk tapasztalt pedagógusok, a dráma- és bábjáték oktatásában jártas alkotók, gyermekeknek mesélõ írók és költõk.
 

 
 
 
 
Pressfield, Steven: Az afgán hadjárat

images/konyvajanlo/08januar/afgan.jpgAzt hihetnénk, hogy a regény szavai egy mai hadijelentésbõl származnak, és egy Irakban vagy Afganisztánban szolgáló NATO-tiszt vetette õket papírra. A nehézségek, melyekkel a hódító Alexandrosz ("Nagy Sándor") katonái i.e. 330-ban a mai Afganisztán területén szemben találták magukat, mintha napjainkban zajló konfliktus borzalmait és kudarcait vetítenék elõre. Az afgán hadjárat történetét az Alexandrosz seregében szolgáló fiatal katona, Mátyás meséli el nekünk, aki egyszerre ad átfogó képet a hadi helyzetrõl és ismertet meg bennünket az egyén a háború sodrásában tehetetlenül kapálózó katonák és civilek gondjaival, kételyeivel, tragédiájával. Mátyás azután szegõdik el Alexandrosz seregébe, hogy az már térdre kényszerítette Perzsia nagyobbik részét, és a mesés gazdagságú Indiát készül meghódítani. Egy olyan egység tagjaként, melyben a hozzá hasonló korúak mellett marcona veteránok is szolgálnak, Mátyás hamar megtanulja, mit jelent a háború, megismeri a szerelem örömeit és bánatát egy afgán lány oldalán, s megtapasztalja az afgánok, a bajtársak és önnön barbárságát. Miközben elmeséli a mindennapok küzdelmeit, számot ad nekünk arról a temérdek áldozatról, amit a kisembernek kell meghoznia ahhoz, hogy ura akaratát egy olyan nép fiaira kényszerítse, mely hitét, szabadságvágyát és megtörhetetlen büszkeségét az életénél is fontosabbnak tartja. Ezzel a lebilincselõ történettel Pressfield nem csupán élethû tablót fest a nyugati megszállók és a hazájukat elszántan védõ keleti harcosok közötti küzdelemrõl, hanem egyben tükröt is állít nekünk ebben az örökké változó és mégis oly változatlan világban.

 
Buzás Ottó: Az e-kommunikáció kultúrája

images/konyvajanlo/08januar/ekomm.jpgA könyv az e-kommunikáció technikatörténeti, kultúrtörténeti és részben tudománytörténeti ismertetõje is, szórakoztatva tanít és a gyorsan változó világban - az országok ország-hívószáma alapján - a földrajzi tájékozódást is segíti. A mû iránti érdeklõdést - az idõszerûségen túl - a megértést támogató és intellektuális szórakozást is nyújtó ábrák, képek, rajzok, táblázatok, versek, novellák és humoros írások bizonyára fokozzák

 
 
 
 
 
A férfiak egészsége - Egészségkönyvtár

images/konyvajanlo/08januar/ferfiak.jpgMegismerhetjük a férfiak különbözõ életszakaszainak jellemzõit, az egészség megõrzéséhez szükséges tennivalókat, a férfi szexualitásának sajátosságait és azokat a betegségeket, valamint panaszokat, amelyek kifejezetten erre a nemre jellemzõk. Ez a gazdagon illusztrált könyv számos gyakorlati tanácsot ad és sok információt közöl annak érdekében, hogy férfiként jobban érezzük magunkat, enyhüljenek a gondjaink, felfedezzük, hogy kik is vagyunk valójában, és részletes válaszokat kapjunk a testünket, az egészségünket és a párkapcsolatokat érintõ témákban.

 
 
 
 
 
Fonda, Jane: Eddigi életem

images/konyvajanlo/08januar/fonda.jpgKorunk egyik legismertebb amerikai asszonya: Jane Fondát mint színésznõt, társadalmi aktivistát, feministát, híres férfiak feleségét, aerobikkirálynõt tartja számon a világ. Ebbõl az egészen rendkívüli és rendhagyó önéletrajzból kiderül, hogy még ennél is több õ. A hollywoodi elit között töltött fiatalkoráról, filmes karrierje kezdetérõl, a mai életét meghatározó kihívásokról és diadalokról egyaránt felfed bizalmas, sõt pikáns részleteket, levon belõlük tanulságokat, azzal a nem titkolt céllal, hogy olvasói egy kicsit másképp lássák, s ha szeretnék, másképp élhessék az életüket.
Fonda három felvonásra osztja "eddigi életét". Az elsõ felvonásban a gyermekkorát mutatja be, elsõ filmjeit, házasságát Roger Vadimmal.
A második felvonásban társadalmi aktivizmusa alapjait veti meg. Minél fényesebb karriert fut be a szakmában, annál inkább szeretne tudatos és hiteles életet élni. Elmeséli két további házasságának történetét, górcsõ alá veszi sok ellentmondást kiváltott, de számára döntõ jelentõségû részvételét a vietnami háború elleni mozgalomban.
A harmadik felvonás Fonda új életét jelzi és vetíti elõre - azzal a fajta tudatossággal szeretne élni, amely másokat is inspirálhat, olyan embereket, akik okulhatnak az õ tapasztalataiból. Az Eddigi életem egy olyan nõ õszinte és meglepõen nyílt memoárja, aki eddig is sokat alkotott, de még nagyobb tervei vannak. Könyvét változatos, ritkán látott képanyag teszi még értékesebbé.

Audoin-Rouzeau, Stéphane - Becker, Annette: 1914-1918, az újraírt háború

images/konyvajanlo/08januar/haboru.jpgA harcos elszántság, a hit, a gyötrelmek felvállalása a háború hirdette célokért, csupa olyasmi, amit ma nehezen tudunk elfogadni olykor akár érteni is. Pedig a háborús múlt jelenvalósága nagyon is egyértelmû; elég, ha a térképre pillantunk, vagy a köztereinken a húszas évektõl elszaporodó hõsi emlékmûvek valamelyikére. A jelen kötet kínálta megközelítések az erõszak, a reprezentációk és agyász megnyilvánulásainak értelmezése révén mutatis mutandis a magyar példára is gond nélkül alkalmazhatók. Az újraírt háború ugyanis nem hadtörténeti munka. Megismerteti és összegzi a háborúkutatás új eredményeit, miközben újragondolja a 20. század e kiemelten fontos eseményét. A kötet igen sokféle forrást használ; a háborútörténetek igazoló beszédei helyett a szerzõk a kortársak indíttatásaira kíváncsiak. A kulturális antropológiától ösztönözve 1914 emberei felé fordulnak, tudván, hogy a történész számára nem a felejtés a legfõbb rossz, hanem az automatizmus.

 
 
 
Horváth Ferenc: A szegedi vár

images/konyvajanlo/08januar/szeged.jpgMagyarország valamennyi régészeti lelõhelye a 2001. évi LXIV. törvény alapján általános védelem alatt áll, az ország és annak régiói kiemelkedõ (fokozott és kiemelt) történeti és kulturális jelentõségû régészeti lelõhelyeit pedig külön jogszabályban kell régészetileg védetté nyilvánítani. Ilyen kiemelt jelentõségû régészeti lelõhely Szeged középkori eredetû várának és vártemplomának maradványa. A középkori téglavárat az 1879-ben pusztító nagy árvíz után földig lerombolták. A könyv az 1999-ben induló feltárások részleteit mutatja be.

 
 
 
 
Wierdl Viktor: Moszkva és Szentpétervár

images/konyvajanlo/08januar/moszkva.jpgAkár rövid, akár hosszú idõt tervezünk Moszkvában vagy Szentpétervárott tölteni, ez az útikalauz élvezetesebbé, érdekesebbé és kényelmesebbé teszi ottani tartózkodásunkat. A zsebkönyv számtalan színes fotón kívül térképeket, és gyakorlati információkat tartalmaz, melyek segítik eligazodásunkat az ismeretlen városban. Ilyen gyakorlati tudnivalók például a helyi közlekedési rendszerrõl való információk, a különbözõ; kikapcsolódási lehetõségek ajánlása, mint például sportolás, bevásárlás, étkezés, szórakozóhelyek, valamint a különbözõ intézmények nyitva tartásának ismertetése. A kiadványt alapos helyismeret, élvezetes stílus és könnyû használhatóság jellemzi.

 
 
 
Svéhlik Csaba: Marketing a 21. században

images/konyvajanlo/08januar/marketing.jpgEz a könyv azt a célt tûzi ki maga elé, hogy szakítva a marketing hagyományos, meglehetõsen elavult eszköztárának mechanikus bemutatásával, teljesen új megközelítési módot alkalmazva, azokat a külsõ és belsõ környezetben lezajló változások generálta hajtóerõket elemezze, amelyek magát a marketinget, mint tudományt is immáron megújhodásra kényszerítik. A 21. század marketingjében kulcsfontosságú szerepe lesz annak, hogy a vállalkozásokkal felismertesse, hogy a jövõbeni sikeres mûködésük záloga egy komplexen értelmezett és konzekvensen végrehajtott márka- és vevõmenedzsmentben rejlõ helyes stratégiában rejlik. Korunk marketingje egyre inkább multidiszciplináris tudománnyá kell, hogy váljon, hiszen a marketing új feladatkörében a korábban inkább más tudományágakban szerepet kapó diszciplínák is szerepet kapnak. Ezen kívül mélyreható elemzésre kerül a márkaépítés, mint a 21. századi marketing egyik kulcsterülete. Kis gazdasági súlyú ország lévén a könyv egyes témaköreinek eddigi hazai kutatásai és feldolgozásai igencsak érintõlegesek, ezért a könyvben megjelenésre kerülõ témakörök ilyen mérvû kutatásai és azok elemzései még részben nemzetközi kitekintésben is úttörõ vállalkozásként foghatók fel.

 
Moss, Ralph W.: Szent-Györgyi Albert

images/konyvajanlo/08januar/szentgyorgyi.jpgRalph W. Moss lebilincselõ életrajzi kötetet írt Szent-Györgyi Albert mozgalmas életérõl és tudományos pályafutásáról. A szerzõ magyar gyökerekkel is rendelkezõ, amerikai szakíró, aki könyvéhez mintegy hét évig gyûjtötte az anyagot. 1980-ban ismerkedett meg személyesen Szent-Györgyi Alberttel és 1985-ig rendszeresen folytatott beszélgetéseket a Nobel-díjas tudóssal könyve megírásához. Az életrajzíró Magyarországra is eljutott 1984-ben és ellátogatott Szegedre is.
A huszonegy fejezetre tagolt könyvbõl Szent-Györgyi Albert sikerekben és küzdelmekben gazdag, sok megpróbáltatással teli életútja bontakozik ki. Tudományos munkásságáról is átfogó ismertetést ad a kötet. Megismerhetjük kutatómunkájának hazai és külföldi állomásait. Szent-Györgyi valójában egész életén át az élet mikéntjét kutatta. "Számára egyetlen igazán fontos törekvés létezett: kiemelkedõ teljesítménnyel akarta gyarapítani a tudományt." Eredményeinek elismeréseként ítélték oda neki 1937. október 28-án a legmagasabb tudományos kitüntetést, a Nobel-díjat, amelyet 1937. december 10-én vett át ünnepélyes keretek között Stockholmban, a hivatalos indoklás szerint "azokért a felfedezésekért, melyeket a biológiai égésfolyamatok körül tett, különös tekintettel a C-vitaminra és a fumársav-katalízisre."

A Központi Könyvtár könyvajánlója - 2008. április

Babucs Zoltán - Maruzs Roland: Jász vitézek rajta, elõre!

A jászberényi karékpáros és harckocsi zászlóalj története (1921-1945)

images/konyvajanlo/08aprilis/jaszvitezek.jpg". Hábel Pál hadapród õrmester villámgyorsan felismerve a súlyos helyzetet, hõsi elszántsággal, kocsijával a kilõtt, önmagával tehetetlen parancsnoki harckocsi elé kanyarodik, és saját testével fogja fel a neki szánt lövést. A hõsi önfeláldozásban Hábel Pál hadapród õrmester és mindkét kezelõje életét veszti és ezzel örökérvényû példáját adja a magyar katonai erényeknek és önfeláldozó készségnek." - írta a jászberényi páncélosok hadikrónikája 1941. július 13-i tûzkeresztségük történetérõl. A hadapród õrmester hõstettét 1942-ben a jászberényiek egyik karpaszományosa, Donászi Ede szekkó formájában örökítette meg a volt Lehel Szálló lépcsõházában, melyet a II. világháború után eltüntettek. A kötet melyet az Olvasó a kezében tart, a jászberényi kerékpáros, majd harckocsi zászlóalj teljes történetét mutatja be 1921-tõl kezdve, megismertetvén a kerékpásorok és páncélosok mindennapjait, kapcsolatukat Jászberénnyel, valamint egyenruházatukat, fegyverzetüket és harckocsi zászlóalj páncélos anyagát.

 
2007: Nagy médiakönyv

images/konyvajanlo/08aprilis/nagy_media.jpg2007-ben elõször jelenik meg a Nagy MédiaKönyv, a hazai médiapiac legátfogóbbnak szánt katalógusa, mely tematikusan és vizuálisan bemutatja a hazai médiumokat: - a médiumokban felhasználható kreatív megoldásokat, - alapárakat - elérhetõ felületeket - szakmai kontaktokat, mel/*yek az iparág bármely szektorában dolgozó piaci szereplõ számára fontosak lehetnek. A Nagy MédiaKönyv segítséget jelent mindenki számára, aki szeretne alapos térképet kapni a magyar média világáról. A kötet fejezetei: Napilapok; Hetilapok; Havilapok; Idõszaki kiadványok; Print portfólió; Online; Online portfólió; Rádió; Tv; Integrált kommunikációs felületek; Alternatív médiafelületek; Indoor; Indoor-instore; Outdoor; Sales house; Portfólió; Szakmai szövetségek, médiaadatbanki szolgáltatások; Indexek.

 
Az ember és a természet a gyógyszerészetben: állati és növényi anyagok felhasználása az ókortól a XX. századig

images/konyvajanlo/08aprilis/termeszet.jpgAz ember és a természet a gyógyszerészetben címû kiadvány átfogó képet alkot a bibliai idõktõl kezdõdõen a középkoron át a XX. századig a gyógyszerészetben használatos, általunk ismert vagy kevésbé ismert állati és növényi anyagok felhasználásáról. Rámutat a gondolkodásban, a szemléletben, a filozófiában és a gyakorlatban végbemenõ változásokra is. Mindenki találhat a könyvben számára hasznos információkat, hiszen napjainkban újra reneszánszát élik a népi gyógyászatban használatos, természet adta anyagok által gyógyító fortélyok. Ilyen és ehhez hasonló hasznos információkat nyújthat ez a kiadvány mindenki - szakember és laikus - számára egyaránt.
Ann-Marie Powell: Városi kertek : tervezés és kivitelezés

A könyv 10 különféle stílusú kertet mutat be, amelyek között vannak egzotikus dzsungelkertek vagy mediterrán hangulatú kavicsos kertek. Számtalan hasznos ötletet és tanácsot kapunk a különféle adottságú telkek és eltérõ környezeti feltételek minél jobb kihasználásához.

 
 
Velence: nyitott szemmel városkalauz

images/konyvajanlo/08aprilis/velence.jpgOlvasmányos szövegek; szakemberek mutatják be Velence történelmét, kultúráját, politikai életét, mûvészetét és mindenekelõtt a város lakóit. Éles szemû megfigyelések. Mindenrõl szót ejtünk: a Dózse-palotáról, a Canal Grande káprázatos palotáiról és a mellékutcák rejtett titkairól...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Douglas Coupland - Minden család pszichotikus

images/konyvajanlo/08aprilis/mindencsalad.jpgA cím valószínûleg igaz. A szomszéd családja mindig zöldebb, de bármikor azt mondjuk egy cimboránknak, hogy "tök jó fejek a szüleid", mindig egy felhõs pillantás és egy "szerintem meg elmebetegek" a válasz. Lehet, hogy egyszerûen nem arra vagyunk kalibrálva, hogy összezárva éljünk.
Coupland X Generációja fogalmazta meg elõször a gyökértelen nemzedék életérzését - a generációét, akikre leginkább csak az a szó illik, hogy "fogyasztók", akik fölött átlép a történelem, akiknek nem jut nagy háború, gazdasági válság. A történelem mostohagyermekei.
Egy nemzedéknek pedig saját mitológia is dukál. Nekünk itt van az AIDS, a Titokzatos Üzletemberek (amerikaiak, illetve Amerikában európaiak), az Internet és Diana hercegnõ.
A könyv fõszerepében a Drummond család - Sarah, a félkezû asztronauta családja. Talán külön-külön nem lennének nagyon feltûnõek, de együtt rosszabbak Terry Jones rémálmainál is. Ahogy Sarah gondolja a könyv vége felé: az összes genetikai tanulmánya is kevés ahhoz, hogy rájöjjön, miként származhat ettõl a bagázstól.
Coupland új könyve (bár 2001-es) a 21. század groteszk tükre - lásd a mitológiáról szóló bekezdést, de ami igazán megfogott benne, az az emberek csodavárásának ábrázolása. Már nem a tündért, Mátyás királyt várjuk - de az eltelt évszázadok alatt vajmi keveset változott az emberi lélek. Ugyan nem királyt, hanem milliomost, és nem tündért, hanem illegális gyógyszert / csodapszichológust várunk, de a séma ugyanaz maradt.
Ha nincs reális remény, maradnak a mesék- azt pedig Neil Gaiman óta tudjuk, hogy a meséknek ereje van. Bár nem állíthatjuk, hogy a Minden család pszichotikus lenne, az új Köpönyeg, de kiválóan megírt szatíra.

Linda Davies: Kígyóverem

images/konyvajanlo/08aprilis/kigyoverem.jpgSarah Jensen, London egyik legismertebb és legjobban fizetett tõzsdeügynöke eszével és vakmerõségével huszonhét éves korára szinte mindent elért, amit csak lehetett: gyors karriert, szakmai megbecsülést, az átlagosnál jóval magasabb életszínvonalat. Ráadásul még szép is, és boldog szerelemben él barátjával. Kell ennél több? Sarah-nak igen, hiszen mágnesként vonzzák a titkok, a kihívások, az új kalandok, no meg a pénz, hogy ott hagyhassa végre idegõrlõ munkáját és csak hobbijának, a hegymászásnak szentelhesse idejét. Az angol jegybank elnöke és a hírszerzés jó ideje gyanítja, hogy az egyik vezetõ kereskedelmi bank tisztességtelenül szerzett információk révén hatalmas pénzösszegekre tesz szert, amelyek az olasz kábítószer-maffia vagyonát gyarapítják. Rábeszélik Sarah-t, álljon be a bankhoz és tartsa nyitva a szemét, de a tényeket és az ügy horderejét eltitkolják elõle. Sarah fondorlatos és nem éppen törvényes módon végzi a nyomozást, amelynek során hajmeresztõ dolgok kerülnek napvilágra - ám ekkor fölöslegessé válik megbízói számára. Azzal azonban nem számoltak, hogy Sarah elképesztõ dolgokra képes, ha becsapják. Azt sem sejthették, hogy különc barátai segítségével zseniális bosszútervet agyalt ki. De vajon lesz-e ideje véghez vinni, mielõtt a sarkában lihegõ bérgyilkosok lecsapnak rá?
A Kígyóverem egy új sikermûfaj, a bankvilág krimi kimagaslóan jó képviselõje. Helyszíne a nagy pénzek, a nagy játszmák, és a korrupció izgalmas közege, a devizatõzsde, ahol a játékosok lehetnek okosak és tisztességesek, kapzsik és megvesztegethetõk, de a sikerért néha iszonyatos árat kell fizetniük

Natalie Faßmann: Konyhakert az erkélyen


images/konyvajanlo/08aprilis/konyhakert.jpgA Kertünk növényei címû könyvsorozat hobbikertészeknek ad útmutatót kerttervezéshez, növénytermesztéshez és növényápoláshoz. A könyv bevált módszereket és hasznos ötleteket ismertet, amelyeket a kezdõ és haladó kertészek egyaránt sikerrel hasznosíthatnak. A népszerû sorozat a hobbikertészek, kiskert tulajdonosok kedvelt segítõ szakanyaga. Jellemzõje a szép kivitelû, sok színes képpel illusztrált, könnyen érthetõ szakszerû szöveg. A szûk területeken megvalósítható minikertek lehetõségeit tárja az olvasó elé.
  
 
Kati Marton: Kilenc magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot

images/konyvajanlo/08aprilis/kilenc_magyar.jpgA népszerû, magyar származású amerikai újságírónõ új könyve annak a kilenc magyar emigránsnak az élettörténetét dolgozza fel, akik a nácizmus elõl külföldre menekültek, s akik új hazájukban a maguk területén, a tudományban vagy a mûvészetben világhíresek lettek, s kiemelkedõen fontos helyet töltenek be a huszadik század történelmében, kultúrájában, mûvészetében.

A kilenc magyar, akirõl a könyv szól:
 
Teller Ede (Edward Teller), Kertész Andor (André Kertész), Korda Sándor (Alexander Korda), Neumann János (John von Neumann), Kösztler Artúr (Arthur Koestler), Kertész Mihály (Michael Curtiz), Szilárd Leó (Leo Szilard), Wigner Jenõ (Eugen Wigner), Friedmann Endre (Robert Capa).

Stephen Corbett: Asztalosmunkák

images/konyvajanlo/08aprilis/asztalos.jpgA tartalomból: A faanyag; Szerszámok; Elõkészületek, tervezés; Rögzítõ elemek; Asztalos alapmûveletek; Fakötések kialakítása; Mesterfogások; A fa felületkezelése; Kisbútorok.
A könyv kiemelten foglalkozik a kéziszerszámokkal és gépekkel, és bemutatja azok használatát. Segít abban, hogy egyre nagyobb gyakorlatra tegyünk szert a famunkák terén, és ne okozzon gondot például egy egyszerûbb vagy akár egy bonyolultabb fakötés elkészítése sem.

A Központi Könyvtár könyvajánlója - 2008. március

Elisabeth Abbott: A szeretõk történeteElisabeth Abbott: A szeretõk története

A szeretõk története nõi sorsokat tár föl az ókortól egészen napjainkig. Olyan asszonyok portréit rajzolja meg, akik különbözõ történelmi korszakokban éltek ugyan, ám sorsukat mégis összekötötte, hogy nem foglalhatták el az elsõ helyet, az életüket meghatározó férfi oldalán. Keleti ágyasokról éppen úgy olvashatunk, mint Európa királyainak szeretõirõl, a lelkipásztorok pásztoróráiról, híres írók múzsáiról vagy a 20. század olyan ikonjairól, mint Marilyn Monroe vagy Maria Callas.
Legyen szó kéjvágyról, szerelemrõl, kapzsiságról vagy hatalomvágyról, Abott okos, élvezetes stílusban mutatja be a történelem leghírhedtebb és leglenyûgözõbb nõinek szeretõvé válását, motivációit.
Az eredmény érdekes és elgondolkodtató.

 

 
N. J. MacKintosh: Az IQ és az emberi intelligenciaN. J. MacKintosh: Az IQ és az emberi intelligencia

Az IQ és az emberi intelligencia nagyszabású áttekintést nyújt errõl a lebilincselõ területrõl, és bemutatja a legfontosabb témákat: a modern IQ-tesztek kialakulását, az intelligencia örökletességét, az intelligencia elméleteit, az IQ-ra ható környezeti tényezõket, a faktoranalízist, az IQ-mérés és a kognitív pszichológia kapcsolatát, valamint az intelligencia és egyes társadalmi kérdések viszonyát. Mindezt az IQ-ról és az intelligenciáról szóló könyvekrõl szokatlan pártatlansággal, részrehajlás nélkül. A könyv szövege olvasmányos és könnyen megérthetõ, ezért nem csak az egyetemi és fõiskolai hallgatók számára hasznos olvasmány, hanem bárki örömmel forgathatja, akit érdekelnek ezek az izgalmas kérdések. 

 
 
 

 
Daniel Florion: A 21. század botrányai

Daniel Florion: A 21. század botrányaiMég csak néhány év telt el az új évszázadból-évezredbõl, de már vagy harminc nagy nemzetközi skandalum rázkódtatta meg világunkat. A könyv szerzõje szorgalmasan egybegyûjtötte õket és az olvasók elé tárja az élet minden területérõl azt, amivel a média és a közvélemény foglalkozott. Nem kis ügyek ezek. Az egyik például alaposan megrázkódtatta Franciaországot, a lehallgatatási-megvesztegetési botrány elérte Chirac elnököt, Sarkozy belügyminisztert és Villepin miniszterelnököt. Az ENSZ akkori vezetõje, Kofi Annan is besározódott, a világszervezet botrányról botrányra tántorog évek óta.
Az olasz és a német focibotrány éppen úgy része a könyvnek, mint egyes kelet-európai országok privatizációs ügyei. A nagy nemzetközi gyógyszergyártó cégek gigantikus hasznukat sötét maffia-módszerekkel érik el - de a szerzõ figyelmét õk sem kerülhették el. Az izraeli köztársasági elnök tíz nõt erõszakolt meg hivatali idejében - ennek szaftos részletei éppen úgy elõbukkannak a könyvben, mint a volt Szovjetunió államainak olaj- és fegyver-ügyletei, vagy a Londonban nukleáris szerrel meggyilkolt szovjet ex-kém, Litvinyenko esete. Aki tudni szeretné, milyen világban élünk 2001 óta, akit érdekel a huszonegyedik század igazi története a kulisszák felõl, az haszonnal forgathatja ezt a mûvet.

 
 

 
Faludy-Kovács Fanni: Pokolbeli víg óráinkFaludy-Kovács Fanni: Pokolbeli víg óráink

Faludy György nemcsak mint költõ él több generáció emlékezetében. A 96 évesen elhunyt legendás vagabond valódi életmûvész volt. A Faludy fehéren-feketén címû nagy sikerû gyûjteményben fiatal felesége egyszer már vállalkozott arra, hogy közvetlen közelségbe hozza vele az olvasót.
A Pokolbeli víg óráink folytatja a sort. Ám a kérdésfelvetés szemszöge megváltozott - a személyes tér, a belsõ világ, a baráti és szerelmi kapcsolatok most részleteikben rajzolódnak ki, a közélettel kapcsolatos gondolatok pedig nagyrészt elvi síkon tárulnak fel. Az itt felelevenített beszélgetések így valami merõben újat hoznak: Faludy egy eddig kevésbé ismert arcát mutatják meg szeretett közönségének.

 
 
 

 
B. Gál Edit, Guszmanné Nagy Ágnes: Gyöngyös régi képeslapokon: a századfordulótól - 1848-igB. Gál Edit, Guszmanné Nagy Ágnes: Gyöngyös régi képeslapokon: a századfordulótól - 1848-ig

"A most megjelenõ könyvbõl, a régi képeslapok segítségével a századelõ mindennapjainak életét, a vásárok pezsgõ hangulatát, utcáink, tereink házaink épülését, szépülését ismerheti meg az olvasó, s megláthatja azt a hatalmas sorsfordító pusztítást, amely két nap alatt elégette az addig szövögetett álmokat. Ahogyan a mondabeli Phõnix madár hamvaiból új életre kél, úgy éledt újjá Gyöngyös is.
Remélem, e kiadványt forgatva kedve támad arra, hogy - megismerve a régi Gyöngyöst - ellátogasson hozzánk, s tanúja legyen ezen egyre szépülõ település vendégszeretetének." Hiesz György

 
 

Az egri hóstyákAz egri hóstyák

"A most megjelenõ, "Az egri hóstyák" címû könyvvel tisztelettel adózunk az egri külvárosok népének, akik áldozatvállalásukkal - sokszor mostoha körülmények között - tevékeny részesei voltak annak az értékteremtõ munkának, amelynek hozadékát a ma élõ városlakók is sajátjuknak tekinthetik. Eger város lakosságának nagyobbik részét még az 1910-es években is az úgynevezett "kapások", földmûvelõk tették ki, és õk leginkább a négy külvárosban, a Hatvani, a Maklári, a Cifra és a Rác hóstyán laktak. Az "egri hóstya" nemcsak a külsõ városrészek elnevezését jelenti, hanem egy sajátos életformát, sokszínû és gazdag helyi hagyományokat, s azok ápolását is.
Amikor megszületett elhatározásunk e könyv kiadásáról, az a törekvés is vezetett bennünket, hogy a helybeliekkel és a hozzánk látogató vendégekkel megosszuk ismereteinket. Bízunk abban, hogy a hóstyák bemutatása sok új hívet szerez féltve õrzöttt városunknak." Habis László

 
 
 

 
Rátai János: Úrvacsora - a kannibalizmus kultúrtörténete napjainkigRátai János: Úrvacsora - a kannibalizmus kultúrtörténete napjainkig

Ez a könyv: provokáció. Minden sorával. A szerzõ szándéka ellenére. Nem kevesebbet sugall, mint hogy az emberi kultúra fogantatásának természetes velejárója volt a kannibalizmus, amely több millió éves történetünk során a legkülönbözõbb módon és formában lényegült bele immár a civilizációnkba is, észrevétlenül. Ma már alig felfedezhetõen, alig kimutathatóan, de szinte kitörölhetetlenül köztünk van, bennünk él. A kannibalizmus kultúrtörténete arra lázít bennünket, hogy fogadjuk el a kihívást, merjünk õszintén és mélyen szembenézni önmagunkkal és rejtett tapasztalatainkkal, mert fajunk, legyen bár sokszor komolytalan a huhogás, valóban újabb krízishelyzethez közeledik, amelyen kellõ önismeret s a kultúránkban hordozott kannibál örökséggel való számvetés nélkül képtelenség úrrá lenni.

 
 
 

Jennifer Weiner: Kismamák pácbanJennifer Weiner: Kismamák pácban

A történet négy várandós nõrõl szól, akik egy szülésre felkészítõ kismamajóga foglalkozáson barátkoznak össze. Újdonsült anyaként mindannyian próbálnak megfelelni a gyereknevelés kihívásainak és alkalmazkodni az új élethelyzethez. Nagyjából a kicsik születése utáni elsõ idõszakot kísérhetjük nyomon ebben a szívhez szóló - olykor szívszorító - mégis rendkívül szórakoztató, könnyed hangvételû regényben. A kis csapat lelke Becky, a duci, de szexi séf. Férje csodálatos, kislánya imádnivaló, étterme elismert - csak az anyósa ne viselkedne hajlott kora ellenére is bakfisként. Ayinde, a sikeres riporter azért költözik Philadelphiába, mert férjét, a hivatásos kosárlabdázót a helyi csapat szerzõdtette. A férje felelõtlen kalandba keveredik, és a család magánéletén boldogan csámcsog a közvélemény. Kelly rendezvényszervezõ, és nehezen egyezteti össze munkáját a gyerekneveléssel, miközben úgy tûnik, munkanélküli férje tökéletesen elégedett azzal, hogy napi nyolc órában a tévé távirányítóját nyomkodja. Lia sikeres hollywoodi karrierrõl mond le, amikor férjét elhagyva visszaköltözik szülõvárosába, Philadelphiába, hogy egy tragédia után új életet kezdjen. A négy barátnõ mindenben támogatja egymást.

 

 
Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig

Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-igEgri arcok a levéltár mélyérõl.
Talán még a tõsgyökeres egriek közül sem mindenki tudja, hogy a 60-as ezrednek egykoron a számûzött svéd király fia volt a "tulajdonosa", aki Napóleonhoz is kötõdött.
Az 1800-as évekre visszanyúló történet abban a hiánypótló kötetben - az elsõ ilyen jellegû kiadványban - olvasható, amelyet az Egri Fõegyházmegyei Levéltár levéltárosa állított össze.
Családjával együtt 1809-ben számûzték hazájából IV. Adolf svéd királyt, akinek egyetlen fia belépett az osztrák hadseregbe, késõbb pedig felvette a Wasa Gustav nevet. 1824-ben már ezredesként szolgált a 60-as ezredben, amelynek 1831-tõl egészen a haláláig a "tulajdonosa", vagyis a legfõbb parancsnoka volt. Az ezredet az õ idejében, 1853-ben helyezték át Lõcsérõl Egerbe. Napóleon pedig úgy került a történetbe, hogy a svéd királyi sarj a francia császár fogadott gyermekének a lányát vette feleségül... - idézi Kiss Péter.
Ez a megyeszékhelyhez kötõdõ kuriózum csak egy azok közül, amelyeket a "Hatszáznégyen Eger múltjából" címû kötetben feldolgozott a levéltári gyûjteményben búvárkodó szakember. "A korábbi kutatásokat is beleértve, húsz év munkája van ebben a kötetben"- mondja a szerzõ.
Az összeállítás az 1400-as évektõl egészen 1944-ig bezárólag veszi sorra az élet különbözõ területein ismert, illetve a kutatások során ismertté vált, s fontosnak ítélt személyeket. Így említi például azt a Ludányi püspököt, aki annak idején a bécsi egyetemrõl kért tanárokat az egri káptalani iskolába. A várostörténeti szempontból jelentõs, illetve késõbb országosan is híres 1944 elõtti születésûek között pedig Kapor Elemért, aki már a 1920-as, '30-as években elismert költõ, helyi lapszerkesztõ volt. Miután Eger mindig is iskolaváros volt, a könyvbe számos olyan pedagógus került be, aki kiemelkedõ szerepet játszott a helyi kulturális életben, vagy aki több egymást követõ generációt is tanított pályafutása során. Az egyházi székhely jellegbõl fakadóan kaptak helyet a kötetben a korábbi püspökök és érsekek. De benne vannak azok is, akik biológusként, fizikusként, orvosként, orgonamûvészként, vagy akár alispánként, jegyzõként, netán katonatisztként váltak ismertekké.

 

 
Drábik János: Orwellia

Drábik János: OrwelliaHa látni akarja a jövõt, akkor képzeljen el egy csizmát,amint az ember arcát tiporja örökké. (Orwell) E kötetnek a címe - Orwellia - a George Orwell világsikerû könyveiben megismert utópikus társadalomra és világbirodalomra utal. A XXI. század utópikusnak tûnõ állama, a pénzhatalom magánbirodalma - Orwellia - azonban nem utópia, hanem létezõ valóság.
Ahogy a cukor eltûnik a pohár vízben, úgy létezik rejtõzködve ez a világbirodalom a látható államok nemzetközi rendszerében. A háttérhatalomnak ez a privatizált impériuma globális diktatúraként mûködik, s napjainkra a kibontakozó új világrend modern leviatánja lett. Orwelliában a hatalom a pénz- és korporációs oligarchia kezében van. Az tartja kézben a piacnak nevezett szervezett pénzügyi hatalmat. A korábban a társadalom és a közérdek szolgálatában álló nemzetállamot saját szolgáltató intézményévé alakította át. Ez a nemzetek feletti oligarchia gondosan felügyel arra, hogy a hatalom gyakorlása globálisan valamint az egyes államokon belül is mindig a saját emberei kezében legyen. Ma már e csatlós államok szervezik azokat a zsoldos seregeket, amelyek szükség szerint a föld bármely részén bevethetõk. Ez a privatizált világbirodalom gondoskodik tisztségviselõi kiképzésérõl, akik a zsoldos hadseregek parancsnokaiként és kollaboráns helytartókként közremûködnek az önrendelkezésért és nemzeti érdekérvényesítésért küzdõ mozgalmak féken tartásában, Orwellia tartományainak a mûködtetésében.

 

 
Rüdiger Safranski: Friedrich Schiller avagy a német idealizmus felfedezése

Rüdiger Safranski: Friedrich Schiller avagy a német idealizmus felfedezéseFriedrich Schiller (1759-1805) elsõ drámája, a Haramiák 1782-es bemutatójától kezdve forradalmasította a német kulturális életet. Már a címbõl is sejthetõ, hogy Safranski ezúttal sem egyszerû életrajzot ad az olvasó kezébe, hanem kor- és eszmetörténetet is egyben, miközben hõsét a német idealizmus felfedezõjének a rangjára emeli. Nagy mûgonddal megrajzolt portréja Schillert a kor "totális gondolkodójának" mutatja be, aki energiáit a szellemi élet számos területén kibontakoztatta.
Az irodalomban drámaíróként, lírikusként és elbeszélõként is maradandót alkotott, a filozófiában elsõsorban esztétikai írásai váltak a kánon részévé. Emellett tanult orvosként a természettudományokba is belekóstolt (a test és a lélek viszonyát elemezve), illetve Jéna körülrajongott professzoraként a történettudományba is. Megtudhatjuk, hogyan formálta magát és szerepét a természettel (szûkebb értelemben a maga testi adottságaival) egész életében harcban álló, betegségével küszködõ ember, akinek szabadsága ebben az értelemben a természet leküzdésében állt.
Árnyalt képet kapunk a kor szellemi mozgásairól és történelmi eseményeirõl, a német idealizmust világra segítõ városokról és személyekrõl, és természetesen Goethe és Schiller kapcsolatáról. Schiller szellemi életrajza a szerzõ elõadásában egyszersmind a német klasszikából a romantikába való átmenet életrajza is. Safranski Schiller-könyve - a szerzõtõl megszokott módon - ismét részletgazdag, megbízható és kiválóan szerkesztett alkotás.

 

P. Gál Judit: Ördögök ügyvédei 2. : Gyilkosságból felmentve
P. Gál Judit: Ördögök ügyvédei 2. : Gyilkosságból felmentveHol húzódik az a határ, amely megkülönbözteti a kegyetlen gyilkost az ártatlanul meghurcolt embertõl? És hány rosszul emlékezõ szemtanú, a koncepciója mellett makacsul kitartó rendõr, ügyész vagy bíró kell ahhoz, hogy egy embert ártatlanul gyilkossággal vádoljanak meg? Ezekre a kérdésekre az Ördögök ügyvédei 2. részében az ország legismertebb büntetõ ügyvédei a gyilkosság gyanúja, vagy vádja alól felmentett emberek, illetve az ügyekben érdekelt rendõrök adnak választ. A könyvbõl kiderül, hogy miért ítélték halálig börtönre Kaiser Edét, úgy, hogy ott sem volt a móri mészárlásnál? Milyen ügyvédi taktikával érte el dr. Bárándy György, hogy azt az ügyfelét, akit kettõs gyilkosság vádjával háromszor is halálra ítéltek, negyedszerre felmentse a bíróság? A Farkas Helga személyi szabadságának megsértéséért elítélt, de a lány megölésével mégsem vádolt Cs. József ma már szabad emberként nyilatkozott az Ördögök ügyvédei II. szerzõjének. A Fenyõ-gyilkosságról pedig eddig titkolt részleteket tudhat meg az olvasó.
 

Bródy naptár

BRÓDY Hírlevél

Mindig naprakészen a Bródy Sándor Könyvtár legfrissebb híreiből!

Tartalomátvétel

Fenntartónk

Eger város

Kapcsolat

Cím: 3300 Eger Kossuth L. utca 16.
E-mail: info@brody.iif.hu
Telefon: 36/516-595

Központi könyvtár nyitvatartás
hétfő: 13-18
kedd-péntek: 10-18
szombat: 10-16

További részlegeink nyitvatartása

Szakmai elismeréseink

 
 

 

 
 

 

Könyvtárközi kölcsönzés, online hosszabbítás

EBSCO eBooks

 

E'mese vár

Blogok

A Zenei Gyűjtemény blogja